LAJME DHE NGJARJE

RAPORT PËR KONTROLLIMIN E KRYER PËR DOKUMENTET E SHPALLURA DHE INFORMACIONET TË CILAT KOMUNAT, BNJVL DHE QENDRAT PËR ZHVILLIMIN E RAJONEVE TË PLANIFIKIMIT NË REPUBLIKËN E MAQEDONISË SË VERIUT SI POSEDUES TË INFORMACIONEVE JANË TË OBLIGUAR T’I SHPALLIN NË UEB FAQET E TYRE

11.08.2021
Agjencia për Mbrojtjen e të Drejtës për Qasje të Lirë në Informacione me Karakter Publik, në përputhje me kompetencat e saj, monitoroi 88 posedues, përkatësisht uebfaqet e komunave, Asociacionin e Njësive të Vetëqeverisjes Lokale dhe Qendrat për Zhvillimin e Rajoneve të Planifikimit, dhe publikoi në Listën e mbajtësve të informacionit në faqen e internetit të...
more...

FILLIM ZYRTAR I FUSHATËS “ZGJEDH DREJTIMIN E DUHUR: INTEGRITETI”

13.07.2021
Fushata “Zgjedh drejtimin e duhur: Integriteti” u prezantua në një konferencë shtypi sot, duke synuar promovimin e integritetit si një themel themelor i shoqërisë dhe demokracisë dhe një nga vlerat thelbësore të BE-së. Fushata e Integritetit është pjesë e projektit “Promovimi i Transparencës dhe Llogaridhënies së Administratës Publike në Republikën e Maqedonisë së Veriut”, i...
more...

FTESË – KONFERENCË PËR SHTYP PËR LAJMËRIMIN E FUSHATËS PËR PËRFORCIMIN E VETËDIJES “ZGJEDHE DREJTIMIN E DUHUR – ZGJEDH INTEGRITETIN”

13.07.2021
Sot, 13 qershor të vitit 2021 me fillim në ora 11:00, do të mbahet konferencë online ku do të shënohet fillimi i fushatës për integritet ku do të prezantohen qëllimet për ngritjen e vetëdijes publike për parandalimin e korrupsionit, si dhe e drejta për qasje të lirë në informacione me karakter publik dhe mbrojtja e...
more...

FUSHATA “ZGJEDH INTEGRITETIN”

12.07.2021
Agjencia për mbrojtje të së drejtës për qasje të lirë në informacione është pjesë e fushatës “Zgjedh integritetin” përgatitur me ndihmën e Bashkimit evropian, në kuadër të Projektit IPA “Promovimi i transparencës dhe përgjegjësisë në administratën publike”. Transparenca dhe integriteti i institucioneve nga njëra anë dhe qytetarë të informuar nga ana tjetër janë parakushte elementare...
more...

RAPORT PËR MONITORIMIN E ZBATUAR TË DOKUMENTEVE DHE INFORMACIONEVE TË SHPALLURA TË CILAT NDËRMARRJET DHE ENTETE NË KOMPETENCË TË KOMUNAVE JANË TË OBLIGUAR T’I SHPALLIN NË UEB-FAQE

01.07.2021
Agjencia për mbrojtjen e të drejtës për qasje të lirë në informacione me karakter publik, në përputhje me kompetencat e tij, monitoroi 47 posedues, pra faqet e regjistruara në internet të ndërmarrjeve dhe enteve publike, dhe të publikuara në Listën e poseduesve të informacioneve në faqen e internetit të Agjencisë. Ueb – faqet e nëntë...
more...

U nënshkrua Memorandum për bashkëpunim mes Agjencisë për mbrojtje të së drejtës për qasje të lirë në informacione me karakter publik dhe Ministrisë për shoqëri informatike dhe administratë

21.06.2021
memorandum za sorabotka aspi
Ministri i Shoqërisë informatike dhe Administratës, Jeton Shaqiri dhe Drejtori i Agjencisë për Mbrojtjen e të Drejtës për Qasje të Lirë në Informacione me Karakter Publik, Pllamenka Bojçeva, nënshkruan një Memorandum Bashkëpunimi. Ky Memorandum promovon bashkëpunimin ndërmjet Agjencisë dhe Ministrisë në fushën e qasjes së lirë në informacione me karakter publik. Me nënshkrimin e këtij...
more...

TRAJNIM PËR PERSONAT ZYRTARË TEK PARTITË POLITIKE

16.06.2021
Organizuar nga Instituti Republikan Ndërkombëtar, Agjencia për Mbrojtjen e të Drejtës për Qasje të Lirë në Informacione me Karakter Publik mbajti një trajnim dy-ditor me temë “Rritja e transparencës dhe llogaridhënies së të ardhurave dhe shpenzimeve të partive politike – zbatimi i Ligjit për Qasje të Lirë në Informacione me Karakter Publik” për personat zyrtarë...
more...

U MBAJT PUNËTORI TAIEX ME TEMË: “QASJA E LIRË NË INFORMACIONE ME KARAKTER PUBLIK”

23.04.2021
Si pjesë e bashkëpunimit të vendosur dhe me mbështetjen e instrumentit TAIEX të Komisionit Evropian, Agjencia për Mbrojtjen e të Drejtës për Qasje të Lirë në Informacione me Karakter Publik organizoi një punëtori dy-ditore me temë “Qasja e lirë në informacione me karakter publik”. Punëtoria u mbajt online në platformën ZOOM dhe rreth 40 persona...
more...

DEBATË PËR ZBATIMIN E LIGJIT PËR QASJE TË LIRË NË INFORMACIONE ME KARAKTER PUBLIK

14.04.2021
Organizuar nga Qendra për Komunikime Civile, u zhvillua një debat mbi zbatimin e Ligjit për Qasje të Lirë në Informacione me Karakter Publik. Debati u zhvillua online në platformën Zoom, e cila u ndoq nga më shumë se 70 pjesëmarrës. Fjalimet mbajtën Pllamenka Bojçeva, Drejtoreshë e Agjencisë për Mbrojtjen e të Drejtës për Qasje të Lirë në...
more...

U NËNSHKRUA MEMORANDUM PËR BASHKËPUNIM MES AGJENCISË PËR MBROJTJEN E TË DREJTËS PËR QASJE TË LIRË NË INFORMACIONE ME KARAKTER PUBLIK DHE QEVERISË

12.03.2021
Drejtoresha e Agjencisë për Mbrojtjen e të Drejtës për Qasje të Lirë në Informacionin Publik, Pllamenka Bojçeva dhe Sekretari i Përgjithshëm i Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut, Muhamed Zeqiri, nënshkruan një Memorandum Bashkëpunimi. Memorandumi është pjesë e aktiviteteve që dalin nga Strategjia e Transparencës dhe synon krijimin e një partneriteti midis dy institucioneve...
more...

ANALIZË PËR TRAJNIMET E MBAJTURA PËR PERSONAT ZYRTARË NË VITIN 2020

13.01.2021
Agjencia për Mbrojtjen e të Drejtës për Qasje të Lirë në Informacione me karakter Publik ka përgatitur një Analizë të trajnimeve të mbajtura për personat zyrtarë në periudhën Shtator-Dhjetor 2020. Është përgatitur në bazë të ftesave të paraqitura për personat zyrtarë dhe përgjigjes së tyre ndaj ftesave zyrtare të trajnimit. Për më tepër, në lidhjen...
more...

LAJMËRIM NË LIDHJE ME SITUATËN ME VIRUSIN KORONA

17.09.2020
Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut ka përgatitur një uebfaqe të re të specializuar ku mund të merrni të gjitha informacionet e nevojshme zyrtare për koronavirusin në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Ndiqni informacionin në linkun: http://koronavirus.gov.mk

LAJMËRIM NË LIDHJE ME SITUATËN ME VIRUSIN KORONA

17.04.2020
Të nderuar, Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut përgatiti ueb faqe të re speciale ku mund t’i merrni të gjitha informacionet zyrtare të nevojshme për virusin korona në Republikën e Maqedonisë së Veriu. Informacionet mund t’i ndiqni në linkun: http://koronavirus.gov.mk

RAPORT VJETOR I AGJENCIONIT PËR MBROJTJE TË SË DREJTËS PËR QASJE TË LIRË NË INFORMACIONE ME KARAKTER PUBLIK PËR VITIN 2019

06.04.2020
Të nderuar, Agjencioni për mbrojtje të së drejtës për qasje të lirë në informacione me karakter publik në ueb faqen e vet në linkun Dokumente/Raporti vjetor http://komspi.mk/wp-content/uploads/2020/04/ГОДИШЕН-ИЗВЕШТАЈ-2019-PDF.pdf e vendosi Raportin vjetor për punën e vet për vitin 2019. Dëshriojmë t’Ju informojmë se Raporti është i përgatitur dhe i dorëzuar në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë së...
more...

U SOLL UDHËZIM PËR ZBATIMIN E LIGJIT PËR QASJE TË LIRË NË INFORMACIONE ME KARAKTER PUBLIK

19.03.2020
Agjencioni për mbrojtje të së drejtës për qasje të lirë në informacione me karakter publik, solli Udhëzim për mënyrën për zbatimin e Ligjit për qasje të lirë në informacione me karakter publik. Udhëzimi është shpallur në (“Gazetën zyrtare të RMV” nr.60/2020), dhe është futur në ueb faqen e Agjencionit www.komspi.mk në linkun Lista e informacioneve me karakter...
more...

NË PERIUDHËN NË VIJIM AGJENCIA NUK DO TË PUNOJË ME PALË – KOMUNIKIMI DO TË BËHET NËPËRMJET POSTËS ELEKTRONIKE APO NËPËRMJET TELEFONIT

19.03.2020
Agjencia për mbrojtje të së drejtës për qasje të lirë në informacione me karakter publik, në pajtueshmëri me rekomandimet e Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut në periudhën në vazhdim nuk do të punojë me palë. Për shkak rë masave preventive, Agjencioni u bën lutje subjekteve juridike dhe personave fizik, komunukimin me Agjencionin ta...
more...

KONKLUZA TË QEVERISË SË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË SË VERIUT PËR PREVENTIVË NGA PËRHAPJA E VIRUSIT KORONA

13.03.2020
Konkluza nga mbledhja e 26 e rregullt e Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut për preventivë nga përhapja e virusit korona: http://komspi.mk/wp-content/uploads/2020/03/T-1-26-sednica.pdf http://komspi.mk/wp-content/uploads/2020/03/T-2-26-sednica.pdf Konkluza nga mbledhja e 25 e rregullt e Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut për preventivë nga përhapja e virusit korona: http://komspi.mk/wp-content/uploads/2020/03/T-1.pdf http://komspi.mk/wp-content/uploads/2020/03/T-2.pdf Konkluza nga mbledhja e 24 e rregullt...
more...

U ZGJIDHËN MË SHUMË SE 750 LËNDË TË NGELURA, AGJENCIA ME PËRKUSHTIM PUNON EDHE NË OBLIGIMET TJERA LIGJORE

28.02.2020
Nga themelimi i vet më 26 Dhjetor të vitit 2019, si trashëgues juridik i Komisionit për mbrojtjen e të drejtës për qasje të lirë në informacione me karakter publik, Agjencia për mbrojtje  të së drejtës për qasje të lirë në informacione me karakter publik, me përkushtim punon në realizimin e obligimeve dhe detyrave të cilat...
more...

U MBAJT PUNËTORI PËR LIGJIN PËR QASJE TË LIRË NË INFORMACIONE ME KARAKTER PUBLIK

17.02.2020
Agjencia për mbrojtje të së drejtës për qasje të lirë në informacione me karakter publik në bashkëpunim me Qendrën për komunikime me qytetarë, sot mbajti punëtori ku u diskutua për çeshtje dhe dilema të cilat dalin nga Ligji i ri për qasje të lirë në informacione me karakter publik. Qëllimi i punëtorisë ishte tejkalimi i...
more...

TAKIM I UDHËHEQËSISË SË AGJENCISË ME SHEFIN E MISIONIT TË OSBE-së NË SHKUP

06.02.2020
Në hapësirat e Agjencisë për mbrojtje të së drejtës për qasje të lirë në informacione me karakter publik, Drejtoresha e Agjencisë, zonja Pllamenka Bojçeva dhe Zëvendës drejtori, z. Blerim Hyseni, sot realizuan takim me delegacionin e Misionit të OSBE-së në Shkup, udhëhequr nga Shefi i Misionit, ambasadori z. Klemens Koja. Në këtë takim u zhvillua...
more...

DEBATË ONLINE PËR ZBATIMIN NJËVJEÇAR TË LIGJIT PËR QASJE TË LIRË NË INFORMACIONE ME KARAKTER PUBLIK

12.01.2020
Organizuar nga Qendra për Komunikime Civile në 1 Dhjetor 2020, u zhvillua një debat në internet për zbatimin e zgjidhjes së re ligjore. Debati u zhvillua saktësisht në ditën kur ka kaluar një vit nga zbatimi i Ligjit të vitit 2019. Në debat morën pjesë 34 përfaqësues, nga Agjencia për Mbrojtjen e të Drejtës për...
more...