LAJME DHE NGJARJE

U PREZANTUA UDHËZUESI PËR PËRMIRËSIMIN E TRANSPARENCËS SË INSTITUCIONEVE NË SEKTORIN PUBLIK

20.02.2023
Sot në konferencën për media u prezantua Udhëzuesi për përmirësimin e transparencës së institucioneve në sektorin publik, i cili është përgatitur nga Qendra për Menaxhimin e Ndryshimeve në bashkëpunim me Agjencinë për Mbrojtjen e të Drejtës për Qasje të Lirë në Informacione me Karakter Publik dhe Zëvendëskryeministren e Qeverisë përgjegjëse për politikat e qeverisjes së...
more...

RAPORT PËR IMPLEMENTIMIN (TETOR 2021 – TETOR 2022) MBI FUSHËN PRIORITARE: TRANSPARENCË, LLOGARIDHËNIE, PROAKTIVITET DHE INKLUZIVITET TË PAK 5 PËR PARTNERITET PËR QEVERISJE TË HAPUR

17.02.2023
Sipas Raportit për zbatimin e fushës prioritare: transparenca, llogaridhënia, proaktiviteti dhe gjithëpërfshirja Tetor 2021 – Tetor 2022 të Planit të 5-të Kombëtar të Veprimit për Partneritet për Qeverisje të Hapur, përmirësimi apo avancimi më i madh është vërejtur në publikimin e të dhënave për civilët. organizatat shoqërore, si dhe në pjesën e publikimit të informacionit...
more...

U NËNSHKRUA MEMORANDUM PËR BASHËPUNIM ME INSTITUTIN PËR STUDIME TË KOMUNIKIMIT

13.02.2023
Sot në ambientet e Institutit për Studime të Komunikimit është nënshkruar Memorandumi i Bashkëpunimit ndërmjet Agjencisë për Mbrojtjen e të Drejtës për Qasje të Lirë në Informacione me Karakter Publik dhe Institutit. Memorandumin e nënshkruan drejtoresha e Agjencisë, Pllamenka Bojçeva dhe Zhaneta Trajkoska, drejtoreshë e Institutit për Studime të Komunikimit. Në takim u diskutua për...
more...

QYTETARËT NË MËNYRË AKTIVE E PËRDORIN PORTALIN PËR KËRKUESIT – https://slobodenpristap.mk/

16.01.2023
Agjencia për Mbrojtjen e të Drejtës për Qasje të Lirë në Informacione me Karakter Publik bën me dije se qytetarët/kërkuesit e informacioneve me karakter publik e kanë njohur Portalin për Kërkuesit si një mjet për një mënyrë të shpejtë për të marrë informacionin e kërkuar që posedojnë poseduesit e informacionit. Të dhënat nga zbatimi njëvjeçar...
more...

NËNËSHKRUHET MEMORANDUM PËR BASHKËPUNIM ME SHOQATA TË “GAZETARËVE PËR TË DREJTAT E NJERIUT”

26.12.2022
Sot Agjencia për Mbrojtjen e të Drejtës për Qasje të Lirë në Informata të Karakterit Publik dhe Shoqata “ Gazetar për te drejtat e njeriut” -, nënshkruan Memorandum për bashkëpunim. Memorandumi i bashkëpunimit parashikon bashkëpunimin e përbashkët të Agjencisë dhe Shoqatës GPNj, si dhe të institucioneve të tjera shtetërore, në lidhje me qasjen të lirë...
more...

RAPORT MBI VERIFIKIMIN E DOKUMENTEVE DHE INFORMATAVE TË PUBLIKUARA QË BARTËSIT E INSTITUCIONEVE SHTETËRORE NË REPUBLIKËN E MAQEDONISË VERIORE JANË TË DETYRUAR T’I PUBLIKOJNË NË WEB-FAQET E TYRE

19.12.2022
Sipas Planit të Veprimit për zbatimin e Strategjisë së Reformës së Administratës Publike 2018-2023, në objektivin e veçantë Masa 3.4.1.6. Duke forcuar mekanizmat për disponueshmërinë e informacionit me karakter publike, Agjencia për Mbrojtjen e të Drejtës për Qasje të Lirë në Informata  me Karakter  Publike ka kryer monitorimin e faqeve të internetit të poseduesve të...
more...

Agjencia e Mbrojtjes të së Drejtës për Qasje të Lirë në Informata me Karakter Publik mori pjesë në shqyrtimin dypalësh për Reformën e administratës publike, kapitulli 32 – Kontrolli financiar dhe funksionimi i institucioneve demokratike, vlerat themelore.

07.12.2022
Përfaqësues të Agjencisë së mbrojtjes të së drejtës për qasje të lirë në informacione me karakter publik morën pjesë në shqyrtimin dypalësh për Reformën e administratës publike, Kapitulli 32 – Kontrolli financiar dhe funksionimi i institucioneve demokratike, Klasteri i Vlerave themelore. Sekretarja e përgjithshme e Agjencisë, Tanja Kovaçev, mori pjesë në shqyrtimin dypalësh me Komisionin...
more...

Takim pune i Agjencisë dhe SIGMA/OECD

16.11.2022
Në hapësirat  е Agjencisë për Mbrojtjen e të Drejtës për Qasje të Lirë në Informacion me Karakter Publik u mbajt një takim pune i Agjencisë me përfaqësues të SIGMA/OECD dhe sektorit joqeveritar. Misioni i SIGMA/OECD është të njohë funksionimin e gjykatave administrative në vendet e Ballkanit Perëndimor dhe ndikimi i vendimeve e tyre në punën...
more...

KONFERENCA PËRFUNDIMTARE E PROJEKTIT IPA 2: “PËRPARIMI I TRANSPARENCËS DHE LLOGARIDHËNIESËS SË ADMINISTRATËS PUBLIKE”

07.11.2022
Konferenca finale e projektit IPA 2: “PËRPARIMI I TRANSPARENCËS DHE LLOGARIDHËNIESËS SË ADMINISTRATËS PUBLIKE”,financuar nga Bashkimi Evropian dhe zbatuar nga një konsorcium i udhëhequr nga PwC, së bashku me Fondacionin Programi për Qasje  në Informacion, u mbajt në organizim të PricewaterhouseCoopers Projekti u zbatua në periudhën nga nëntori 2019 deri në nëntor 2022. Përfitues të...
more...

AGJENCIA E MBROJTJES TË SË DREJTËS PËR QASJE TË LIRË NË INFORMATA ME KARAKTER PUBLIK ËSHTË PRANUAR ANËTARE E PLOTË E KONFERENCES NDËRKOMBËTARE TË KOMISIONERËVE TË INFORMACIONIT (ICIC)

27.10.2022
Agjencia për Mbrojtjen e të së Drejtës për Qasje të Lirë në Informacione me Karakter  Publik është pranuar si anëtare e plotë e Konferencës Ndërkombëtare të Komisionerëve të Informacionit (ICIC). Kryesia dhe Sekretariati i ICIC, i kryesuar nga Instituti Kombëtar i Transparencës, Qasjes  në Informacion dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale në Meksikës (INAI), informoi...
more...

VIZITË STUDIMORE NË PORTUGALI

21.10.2022
Përfaqësues të Agjencia për Mbrojtjen e të së Drejtës për Qasje të Lirë në Informacione me Karakter  Publik  , në kuadër të projektit IPA 2 “Transparenca dhe Përgjegjshmëria në Administratën Publike” finansuar nga Bashkimi Evropian, realizuan një vizitë pune tre-ditore në Komisionin për qasje në dokumentet administrative (CADA) në Lisbonë, Portugali. Gjatë vizitës në institucionin...
more...

TRYEZË E RUMBULLAKËT: “STANDARDET E INTEGRITETIT NË SEKTORIN PUBLIK SIPAS KONVENTËS SË KOMBEVE TË BASHKUARA KUNDËR KORRUPSIONIT (NENI 7, 8 DHE 10)”

12.10.2022
Përfaqësuesit e Agjencisë për Mbrojtjen e të Drejtës për Qasje të Lirë në Informacion me Karakter Publik sot morën pjesë në tryezën e rrumbullakët me temë: “Standardet e integritetit në sektorin publik sipas Konventës së Kombeve të Bashkuara kundër Korrupsionit (nenet 7, 8 dhe 10 )”. Tryeza e rrumbullakët u organizua nga Ministria e Drejtësisë,...
more...

Konferenca e tretë e “Nismës 2020“ në temën: “Transparenca proaktive dhe Konventa e Troms-it”

07.10.2022
Projekti i përbashkët i Bashkimit  Europian dhe Këshillit të Europës “Liria e të shprehurit dhe liria e mediave në Republikën e Maqedonisë (JUFREKS)” në dy ditët e kaluara e përkrahi Agjencinë për Mbrojten e të Drejtës për Qasje të Lirë në Informacione me Karakter Publik të Maqedonisë së Veriut (ASPI) nëpërmjet organizimit të Konferencës së...
more...

SHËNOHET 28 SHTATORI DITA NDËRKOMBËTARE E QASJES UNIVERSALE NË INFORMACION

28.09.2022
Agjencia për Mbrojtjen e të Drejtës për Qasje të Lirë në Informacione me Karakter Publik me konferencë të temës “Për gjendjen lidhur me zbatimin e Ligjit për qasje të lirë në informacione me karakter publik në Republikën e Maqedonisë së Veriut” sot shënoi Ditën Ndërkombëtare të Qasje universale në informacione publike, me mbështetjen e Delegacionit...
more...

KONFERENCË ME TEMËN: “PËRMIRIMI I SISTEMIT PËR QASJE TË LIRË NË INFORMACIONE ME KARAKTER PUBLIK”

23.09.2022
Në organizim të Qendrës për Menaxhimin e Ndryshimeve, dhe në bashkëpunim me Agjencinë për Mbrojtjen e të Drejtës për Qasje të Lirë në Informacione me Karakter Publike dhe Zëvendëskrzetarit të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut, përgjegjës për politika të qeverisjes së mirë, sot u mbajt konferencë me temën “Përmirësimi i sistemit për qasje...
more...

TAKIM SQARUES PËR FUSHËN E: REFORMA E ADMINISTRATËS PUBLIKE

19.09.2022
Sekretarja e përgjithshme e Agjencisë për Mbrojtjen e të Drejtës për Qasje të Lirë në Informacione me Karakter Publik, Tanja Kovaçev, sot mori pjesë në takimin shpjegues për fushën e: Reforma e administratës publike. Grupi i Vlerave Themelore ka peshën e tij nga disa aspekte, sepse përfshin për herë të parë fusha që janë pjesë...
more...

TAKIM PUNЕ ME MINISTRIN E SHOQËRISË INFORMATIKE DHE ADMINISTRATËS

07.09.2022
Drejtoresha e Agjencisë për mbrojtjen e të drejtës për qasje të lirë në informacione me karakter publik, Plamenka Bojçeva dhe sekretarja e përgjithshme, Tanja Kovaçev, zhvilluan takim pune me Ministrin e Shoqërisë Informative dhe Administratës, Admirim Aliti. Në takim u diskutua për rritjen e përgjegjësisë në forcimin e transparencës së institucioneve si faktor kyç për...
more...

RAPORT MBI ANALIZËN E KRYER PËR PËRMIRËSIMIN E TRANSPARENCËS DHE PËRGJEGJËSISË SË MBARTËSVE TË INFORMACIONIT PËR QASJE FALAS NË INFORMACION PUBLIK

05.09.2022
Agjencia për Mbrojtjen e të Drejtës për Qasje të Lirë në Informata Publike ka përgatitur një Raport për analizën e bërë për promovimin e transparencës dhe llogaridhënies së poseduesve të informacionit për qasje të lirë në informacione publike. Sipas Konkluzionit të miratuar në seancën e gjashtëdhjetë e tretë të Qeverisë së RSM-së të mbajtur më...
more...

ËSHTË PËRGATITUR ANALIZA PËR HESHTJEN E ADMINISTRATËS

11.08.2022
Agjencia për Mbrojtjen e të Drejtës për Qasje të Lirë në Informacione me Karakter Publik dhe Asociacioni për Nisma Demokratike kanë bërë një analizë të shkurtër që i përgjigjet pyetjeve se pse dhe për çfarë arsye institucionet nuk u përgjigjen kërkesave të paraqitura për informacion publik. Në të njëjtën kohë, teksti trajton aspekte shtesë që...
more...

DORACAK PËR TË RINJË PËR REALIZIMIN E TË DREJTËS PËR QASJE TË LIRË NË INFORMACIONE ME KARAKTER PUBLIK

11.08.2022
Agjencia për Mbrojtjen e të Drejtës për Qasje të Lirë në Informacione me Karakter Publik dhe Asociacioni për Nisma Demokratike kanë përgatitur një doracak për të rinjtë për realizimin e të drejtës për qasje të lirë në informacione me karakter publik. Qëllimi i këtij doracaku është t’i informojë të rinjtë për qëllimet dhe përfitimet themelore...
more...

RAPORT PËR AKTIVITETET E REALIZUARA TË DALURA NGA KOMPETENCAT LIGJORE TË AGJENCISË PËR PERIUDHËN JANAR – QERSHOR TË VITIT 2022

29.07.2022
Qasja e lirë në informacione me karakter publik është një nga parakushtet bazë për funksionimin e përgjegjshëm dhe transparent të institucioneve. Pjesëmarrja aktive e qytetarëve në proceset politike dhe cilësia e pjesëmarrjes së tyre në krijimin e politikave publike dhe vendimmarrjen varet drejtpërdrejt nga fakti se sa janë të njohur dhe të informuar qytetarët për...
more...

RAPORT PËR KONTROLLIN E KRYER TË DOKUMENTEVE TË PUBLIKUARA DHE INFORMATAVE QË POSEDUESIT E PUSHTETIT GJYQËSOR NË REPUBLIKËN E MAQEDONISË SË VERIUT JANË TË OBLIGUAR T’I PUBLIKOJNË NË UEB-FAQET E TYRE

11.07.2022
Agjencia për Mbrojtjen e të Drejtës për Qasje të Lirë në Informata me Karakter Publik, në përputhje me kompetencat e saj dhe në përputhje me Memorandumin e Bashkëpunimit të nënshkruar me Këshillin Gjyqësor për rritjen e transparencës aktive të gjykatave në drejtim të zbatimit konsekuent të dispozitave të Ligjit për QLIKP-në dhe realizimin e të...
more...

ME TRANSPARENCË MË TË MADHE DERI TEK QYTETARË TË INFORMUAR

19.05.2022
Drejtoresha e Agjencisë për mbrojtjen e të drejtës për qasje të lirë në informacione me karakter publik, Pllamenka Bojçeva, mbajti fjalim në panel sesionin përkushtuar “Etika dhe anonimizimi i të dhënave” në konferencën ndërkombëtare Open Data Conference në Shkup, që u mbajt pre 18 deri më 20 maj të vitit 2022. Kjo konferencë është fokusuar...
more...

U nënshkrua memorandum për rritjen e transparencës në gjykata

18.05.2022
Drejtoresha e Agjencisë për mbrojtjen e të drejtës për qasje të lirë në informacione me karakter publik, Pllamenka Bojçeva, dhe Kryetarja e Këshillit gjyqësor, Pavlina Cërvenkovska nënshkruan memorandum për bashkëpunim për rritjen e transparencës aktive në gjykata në drejtim të zbatimit të vazhdueshëm të dispozitave nga Ligji për qasje të lirë në informacione me karakter...
more...

“QYTETARËT KANË TË DREJTË TË DINË” – U REALIZUAN ME SUKSES PESË SESIONE EDUKATIVE PËR SHFRYTËZIMIN E TË DREJTËS PËR QASJE TË LIRË NË INFORMACIONE ME KARAKTER PUBLIK

21.04.2022
Agjencia për Mbrojtjen e të Drejtës për Qasje të Lirë në Informat me Karakter Publik dhe Asociacioni për Nismë Demokratike, në kuadër të Projektit të USAID-it për Pjesëmarrje Qytetare, realizuan me sukses 5 sesione edukative informative për të rinjtë, gazetarët, përfaqësuesit e organizatave të shoqërisë civile dhe institucioneve për të shfrytëzuar të drejtën për qasje...
more...

U prezantuan përvojat e Ombudsmanit evropian për zbatimin e qasjes së lirë në informacione me karakter publik

05.04.2022
Në kuadër të projektit IPA2, financuar nga BE-ja, në aktivitetin e ngritjes së kapaciteteve të Agjencisë për Mbrojtjen e të Drejtës për Qasje të Lirë në Informacione me Karakter Publik, u mbajt një punëtori dyditore on line me përfaqësues të Ombudsmanit Evropian, z. O. Reagan Fergal Anthony, Znj. Honor Mahoni, Znj. Teresa Manxhukova dhe Z....
more...

SESIONE INFORMATIVO EDUKATIVE ME TË RINJ, GAZETARË, PËRFAQËSUES TË ORGANIZATAVE QYTETARE DHE INSTITUCIONE NË ORGANIZIM TË AQLI DHE AID

01.04.2022
Agjencia për mbrojtjen e të drejtës për qasje të lirë në informacione me karakter publik dhe Asociacioni për iniciativë demokratike, në kuadër të Projektit të USAID për pjesëmarrje qytetare organizojnël sesione informativo edukative me të rinj, gazetarë, përfaqësues të organizatave qytetare dhe institucione për përdorimin e të drejtës për qasje të lirë në informacione me...
more...

AGJENCIA PËR MBROJTJEN E TË DREJTËS PËR QASJE TË LIRË NË INFORMACIONE ME KARAKTER PUBLIK ME SUKSES ZBATON RIORGANIZIMIN E KRYERJES SË DETYRAVE DHE OBLIGIMEVE TË PUNËS

15.02.2022
Agjencia për Mbrojtjen e të Drejtës për Qasje të Lirë në Informata me Karakter Publik bën të ditur se ka realizuar një riorganizim të suksesshëm në realizimin e detyrave dhe përgjegjësive, me qëllim të ngritjes së cilësisë së shërbimeve që Agjencia ofron për kërkuesit dhe poseduesit e informacioneve me karakter publik. Përkatësisht, është zbatuar me...
more...

TRANSPARENCË PROAKTIVE E INSTITUCIONEVE PËR SHFRYTËZIM MË EFIKAS TË INFORMACIONEVE ME KARAKTER PUBLIK

31.01.2022
Në vend mungojnë 536 zjarrfikës dhe kemi 200 mjete zjarrfikëse, shumica e të cilave janë më të vjetra se 18 vjet. Kemi gjithsej 183 autoambulanca, 77% e të cilave janë marrë si dhuratë. Këto të dhëna janë marrë përmes së drejtës për qasje në informacione me karakter publik, dhe janë vënë në dukje në debatin...
more...

FUSHATA PËR INTEGRITET: QASJE E LIRË NË INFORMACIONE ME KARAKTER PUBLIK DHE DUA TË DI

27.01.2022
Rritet vetëdija tek qytetarët për prëdorimin e të drejtës për qasje të lirë në informacione me karakter publik, tregon sondazhi i bërë në kuadër të Fushatës për integritet, zbatuar në dhjetor të vitit të kaluar.më shumë se gjysma apo 56 përqind e të anketuarve mendojnë se kanë të drejtë të dorëzojnë kërkesë në institucionet shtetërore...
more...

“TRANSPARENCA DHE LLOGARIDHËNIA E ORGANEVE PUBLIKE ËSHTË NJË PREJ POSTULATEVE QENDRORE NË ZBATIMIN E INTEGRITETIT KOMBËTAR DHE NË LUFTËN KUNDËR KORRUPSIONIT”

09.12.2021
Në shënimin e Ditës Ndërkombëtare Kundër Korrupsionit, e cila u mbajt nën moton “Zgjidhni drejtimin e duhur! Zgjidhni integritetin!”, fjalim mbajti drejtoresha e Agjencisë për mbrojtjen e të drejtës për qasje të lirë në informata me karakter publik, Pllamenka Bojçeva. Në seancën 2 “Komisioni Shtetëror dhe krijimi i sistemit të integritetit”, në këtë event hibrid...
more...

Fillojnë trajnimet për personat zyrtarë për portale elektronike për kërkuesit dhe poseduesit e informacioneve me karakter publik

06.12.2021
Për realizim më të lehtë të së drejtës për qasje në informacione me karakter publik dhe zbatim më efikas të Ligjit për qasje të lirë në informacione me karakter publik. Në kuadër të aktiviteteve të projektit IPA2 “Transparenca dhe llogaridhënia e administratës publike”, janë krijuar dy portale elektronike – për poseduesit dhe për kërkuesit. Meqenëse...
more...

“Qytetarët kanë të drejtë në informacione me karakter publik”

03.12.2021
Qytetarët kanë të drejtë të dinë se si shpenzohen të hollat e tyre nëpërmjet buxheteve të institucioneve, si dhe të marrin të dhëna tjera nga posedues të ndryshëm të informacioneve. Ajgencia për mbrojtjen e të drejtës për qasje të lirë në informacione me karakter publik reagon gjithmonë kur informacionet e kërkuara institucionet nuk i dorëzojnë”....
more...

FUSHATË PËR INTEGRITET

02.12.2021
Drejtoresha e Agjencisë për mbrojtjen e të drejtës për qasje të lirë në informacione me karakter publik, morri pjesë në ngjarjen në kuadër të Fushatës për integritet dhe aksion i përbashkët në luftën kundër korrupsionit, përforcim të integritetit të institucioneve, promovimin e të drejtës për qasje të lirë në informacione me karakter publik dhe mbrojtje...
more...

U nënshkrua Memorandum për bashkëpunim mes Agjencisë për mbrojtje të së drejtës për qasje të lirë në informacione me karakter publik dhe Shoqatës për zhvillim të qëndrueshëm “Milieukontakt Maqedoni”, Qendra Arhus, Shkup

15.11.2021
Drejtoresha e Agjencisë për mbrojtje të së drejtës për qasje të lirë në informacione me karakter publik, Pllamenka Bojçeva dhe drejtori ekzekutiv i Shoqatës për zhvillim të qëndrueshëm “Milieukontakt Maqedoni”, Qendra Arhus, Shkup, Maja Markovska, nënshkruan Memorandum për bashkëpunim. Me këtë Memorandum realizohet bashkëpunim afatgjatë mes Agjencisë dhe Shoqatës për të promovuar parimet dhe dispozitat...
more...

U MBAJT MBLEDHJA “INICIATIVA 2020”

06.10.2021
Drejtoresha e Agjencisë për mbrojtje të së drejtës për qasje të lirë në informacione me karakter publik, Pllamenka Bojçeva, pre 3 deri më 5 tetor në Bled, Republika e Sllovenisë, morri pjesë në mbledhjen e dytë të trupave të pavarur për qasje të lirë në informacione, nga Sllovenia, Kroacia, Bosnja dhe Hercegovina, Mali i Zi,...
more...

U SHËNUA 28 SHTATORI – DITA NDËRKOMBËTARE PËR QASJE UNIVERSALE NË INFORMACIONE

28.09.2021
Sot, në një ngjarje hibride, Agjencia për Mbrojtjen e të Drejtës për Qasje të Lirë në Informacione me Karakter Publik shënoi 28 Shtatorin – Ditën Ndërkombëtare për Qasje Universale në Informacione. Në prani të mysafirëve të përzgjedhur përfshirë Freck Janmaat – Shef i Departamentit në Delegacionin e Bashkimit Evropian dhe Z. Ljupço Nikolovski – Zëvendëskryeministër...
more...

FJALIM I DREJTORESHËS BOJÇEVA ME RASTIN E DITËS NDËRKOMBËTARE PËR QASJE NË INFORMACIONE

28.09.2021
Me rastin e Ditës Ndërkombëtare për Qasje në Informacione – 28 Shtator, publikojmë në mënyrë integrale fjalimin e Drejtoreshës së Agjencisë për Mbrojtje të së Drejtës për Qasje të Lirë në Informacione me karakter Publik, znj. Pllamenka Bojçeva: “Të nderuar mysafirë pjesëmarrës në ngjarjen e sotshme: Ju falemnderit që u bashkuat që së bashku ta...
more...

RAPORT PËR KONTROLLIMIN E KRYER PËR DOKUMENTET E SHPALLURA DHE INFORMACIONET TË CILAT KOMUNAT, BNJVL DHE QENDRAT PËR ZHVILLIMIN E RAJONEVE TË PLANIFIKIMIT NË REPUBLIKËN E MAQEDONISË SË VERIUT SI POSEDUES TË INFORMACIONEVE JANË TË OBLIGUAR T’I SHPALLIN NË UEB FAQET E TYRE

11.08.2021
Agjencia për Mbrojtjen e të Drejtës për Qasje të Lirë në Informacione me Karakter Publik, në përputhje me kompetencat e saj, monitoroi 88 posedues, përkatësisht uebfaqet e komunave, Asociacionin e Njësive të Vetëqeverisjes Lokale dhe Qendrat për Zhvillimin e Rajoneve të Planifikimit, dhe publikoi në Listën e mbajtësve të informacionit në faqen e internetit të...
more...

FILLIM ZYRTAR I FUSHATËS “ZGJEDH DREJTIMIN E DUHUR: INTEGRITETI”

13.07.2021
Fushata “Zgjedh drejtimin e duhur: Integriteti” u prezantua në një konferencë shtypi sot, duke synuar promovimin e integritetit si një themel themelor i shoqërisë dhe demokracisë dhe një nga vlerat thelbësore të BE-së. Fushata e Integritetit është pjesë e projektit “Promovimi i Transparencës dhe Llogaridhënies së Administratës Publike në Republikën e Maqedonisë së Veriut”, i...
more...

FTESË – KONFERENCË PËR SHTYP PËR LAJMËRIMIN E FUSHATËS PËR PËRFORCIMIN E VETËDIJES “ZGJEDHE DREJTIMIN E DUHUR – ZGJEDH INTEGRITETIN”

13.07.2021
Sot, 13 qershor të vitit 2021 me fillim në ora 11:00, do të mbahet konferencë online ku do të shënohet fillimi i fushatës për integritet ku do të prezantohen qëllimet për ngritjen e vetëdijes publike për parandalimin e korrupsionit, si dhe e drejta për qasje të lirë në informacione me karakter publik dhe mbrojtja e...
more...

FUSHATA “ZGJEDH INTEGRITETIN”

12.07.2021
Agjencia për mbrojtje të së drejtës për qasje të lirë në informacione është pjesë e fushatës “Zgjedh integritetin” përgatitur me ndihmën e Bashkimit evropian, në kuadër të Projektit IPA “Promovimi i transparencës dhe përgjegjësisë në administratën publike”. Transparenca dhe integriteti i institucioneve nga njëra anë dhe qytetarë të informuar nga ana tjetër janë parakushte elementare...
more...

RAPORT PËR MONITORIMIN E ZBATUAR TË DOKUMENTEVE DHE INFORMACIONEVE TË SHPALLURA TË CILAT NDËRMARRJET DHE ENTETE NË KOMPETENCË TË KOMUNAVE JANË TË OBLIGUAR T’I SHPALLIN NË UEB-FAQE

01.07.2021
Agjencia për mbrojtjen e të drejtës për qasje të lirë në informacione me karakter publik, në përputhje me kompetencat e tij, monitoroi 47 posedues, pra faqet e regjistruara në internet të ndërmarrjeve dhe enteve publike, dhe të publikuara në Listën e poseduesve të informacioneve në faqen e internetit të Agjencisë. Ueb – faqet e nëntë...
more...

U nënshkrua Memorandum për bashkëpunim mes Agjencisë për mbrojtje të së drejtës për qasje të lirë në informacione me karakter publik dhe Ministrisë për shoqëri informatike dhe administratë

21.06.2021
memorandum za sorabotka aspi
Ministri i Shoqërisë informatike dhe Administratës, Jeton Shaqiri dhe Drejtori i Agjencisë për Mbrojtjen e të Drejtës për Qasje të Lirë në Informacione me Karakter Publik, Pllamenka Bojçeva, nënshkruan një Memorandum Bashkëpunimi. Ky Memorandum promovon bashkëpunimin ndërmjet Agjencisë dhe Ministrisë në fushën e qasjes së lirë në informacione me karakter publik. Me nënshkrimin e këtij...
more...

TRAJNIM PËR PERSONAT ZYRTARË TEK PARTITË POLITIKE

16.06.2021
Organizuar nga Instituti Republikan Ndërkombëtar, Agjencia për Mbrojtjen e të Drejtës për Qasje të Lirë në Informacione me Karakter Publik mbajti një trajnim dy-ditor me temë “Rritja e transparencës dhe llogaridhënies së të ardhurave dhe shpenzimeve të partive politike – zbatimi i Ligjit për Qasje të Lirë në Informacione me Karakter Publik” për personat zyrtarë...
more...

U MBAJT PUNËTORI TAIEX ME TEMË: “QASJA E LIRË NË INFORMACIONE ME KARAKTER PUBLIK”

23.04.2021
Si pjesë e bashkëpunimit të vendosur dhe me mbështetjen e instrumentit TAIEX të Komisionit Evropian, Agjencia për Mbrojtjen e të Drejtës për Qasje të Lirë në Informacione me Karakter Publik organizoi një punëtori dy-ditore me temë “Qasja e lirë në informacione me karakter publik”. Punëtoria u mbajt online në platformën ZOOM dhe rreth 40 persona...
more...

DEBATË PËR ZBATIMIN E LIGJIT PËR QASJE TË LIRË NË INFORMACIONE ME KARAKTER PUBLIK

14.04.2021
Organizuar nga Qendra për Komunikime Civile, u zhvillua një debat mbi zbatimin e Ligjit për Qasje të Lirë në Informacione me Karakter Publik. Debati u zhvillua online në platformën Zoom, e cila u ndoq nga më shumë se 70 pjesëmarrës. Fjalimet mbajtën Pllamenka Bojçeva, Drejtoreshë e Agjencisë për Mbrojtjen e të Drejtës për Qasje të Lirë në...
more...

U NËNSHKRUA MEMORANDUM PËR BASHKËPUNIM MES AGJENCISË PËR MBROJTJEN E TË DREJTËS PËR QASJE TË LIRË NË INFORMACIONE ME KARAKTER PUBLIK DHE QEVERISË

12.03.2021
Drejtoresha e Agjencisë për Mbrojtjen e të Drejtës për Qasje të Lirë në Informacionin Publik, Pllamenka Bojçeva dhe Sekretari i Përgjithshëm i Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut, Muhamed Zeqiri, nënshkruan një Memorandum Bashkëpunimi. Memorandumi është pjesë e aktiviteteve që dalin nga Strategjia e Transparencës dhe synon krijimin e një partneriteti midis dy institucioneve...
more...

ANALIZË PËR TRAJNIMET E MBAJTURA PËR PERSONAT ZYRTARË NË VITIN 2020

13.01.2021
Agjencia për Mbrojtjen e të Drejtës për Qasje të Lirë në Informacione me karakter Publik ka përgatitur një Analizë të trajnimeve të mbajtura për personat zyrtarë në periudhën Shtator-Dhjetor 2020. Është përgatitur në bazë të ftesave të paraqitura për personat zyrtarë dhe përgjigjes së tyre ndaj ftesave zyrtare të trajnimit. Për më tepër, në lidhjen...
more...

VIDEO EDUKATIVE DEDIKUAR PËR PERSONAT ZYRTARË TEK POSEDUESIT E INFORMACIONEVE ME KARAKTER PUBLIK

11.10.2020
Agjencia për Mbrojtjen e të Drejtës për Qasje të Lirë në Informacione me Karakter Publik në bashkëpunim me Institutin Demokratik Kombëtar dhe VIDI VAKA, dhe me mbështetje financiare nga USAID, përgatiti një video edukative të destinuar për zyrtarët e mbajtësve të informacionit publik. Video edukative përfshin të gjithë procedurën ligjore për zbatimin e së drejtës...
more...

LAJMËRIM NË LIDHJE ME SITUATËN ME VIRUSIN KORONA

17.09.2020
Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut ka përgatitur një uebfaqe të re të specializuar ku mund të merrni të gjitha informacionet e nevojshme zyrtare për koronavirusin në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Ndiqni informacionin në linkun: http://koronavirus.gov.mk

LAJMËRIM NË LIDHJE ME SITUATËN ME VIRUSIN KORONA

17.04.2020
Të nderuar, Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut përgatiti ueb faqe të re speciale ku mund t’i merrni të gjitha informacionet zyrtare të nevojshme për virusin korona në Republikën e Maqedonisë së Veriu. Informacionet mund t’i ndiqni në linkun: http://koronavirus.gov.mk

RAPORT VJETOR I AGJENCIONIT PËR MBROJTJE TË SË DREJTËS PËR QASJE TË LIRË NË INFORMACIONE ME KARAKTER PUBLIK PËR VITIN 2019

06.04.2020
Të nderuar, Agjencioni për mbrojtje të së drejtës për qasje të lirë në informacione me karakter publik në ueb faqen e vet në linkun Dokumente/Raporti vjetor http://komspi.mk/wp-content/uploads/2020/04/ГОДИШЕН-ИЗВЕШТАЈ-2019-PDF.pdf e vendosi Raportin vjetor për punën e vet për vitin 2019. Dëshriojmë t’Ju informojmë se Raporti është i përgatitur dhe i dorëzuar në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë së...
more...

U SOLL UDHËZIM PËR ZBATIMIN E LIGJIT PËR QASJE TË LIRË NË INFORMACIONE ME KARAKTER PUBLIK

19.03.2020
Agjencioni për mbrojtje të së drejtës për qasje të lirë në informacione me karakter publik, solli Udhëzim për mënyrën për zbatimin e Ligjit për qasje të lirë në informacione me karakter publik. Udhëzimi është shpallur në (“Gazetën zyrtare të RMV” nr.60/2020), dhe është futur në ueb faqen e Agjencionit www.komspi.mk në linkun Lista e informacioneve me karakter...
more...

NË PERIUDHËN NË VIJIM AGJENCIA NUK DO TË PUNOJË ME PALË – KOMUNIKIMI DO TË BËHET NËPËRMJET POSTËS ELEKTRONIKE APO NËPËRMJET TELEFONIT

19.03.2020
Agjencia për mbrojtje të së drejtës për qasje të lirë në informacione me karakter publik, në pajtueshmëri me rekomandimet e Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut në periudhën në vazhdim nuk do të punojë me palë. Për shkak rë masave preventive, Agjencioni u bën lutje subjekteve juridike dhe personave fizik, komunukimin me Agjencionin ta...
more...

KONKLUZA TË QEVERISË SË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË SË VERIUT PËR PREVENTIVË NGA PËRHAPJA E VIRUSIT KORONA

13.03.2020
Konkluza nga mbledhja e 26 e rregullt e Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut për preventivë nga përhapja e virusit korona: http://komspi.mk/wp-content/uploads/2020/03/T-1-26-sednica.pdf http://komspi.mk/wp-content/uploads/2020/03/T-2-26-sednica.pdf Konkluza nga mbledhja e 25 e rregullt e Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut për preventivë nga përhapja e virusit korona: http://komspi.mk/wp-content/uploads/2020/03/T-1.pdf http://komspi.mk/wp-content/uploads/2020/03/T-2.pdf Konkluza nga mbledhja e 24 e rregullt...
more...

U ZGJIDHËN MË SHUMË SE 750 LËNDË TË NGELURA, AGJENCIA ME PËRKUSHTIM PUNON EDHE NË OBLIGIMET TJERA LIGJORE

28.02.2020
Nga themelimi i vet më 26 Dhjetor të vitit 2019, si trashëgues juridik i Komisionit për mbrojtjen e të drejtës për qasje të lirë në informacione me karakter publik, Agjencia për mbrojtje  të së drejtës për qasje të lirë në informacione me karakter publik, me përkushtim punon në realizimin e obligimeve dhe detyrave të cilat...
more...

U MBAJT PUNËTORI PËR LIGJIN PËR QASJE TË LIRË NË INFORMACIONE ME KARAKTER PUBLIK

17.02.2020
Agjencia për mbrojtje të së drejtës për qasje të lirë në informacione me karakter publik në bashkëpunim me Qendrën për komunikime me qytetarë, sot mbajti punëtori ku u diskutua për çeshtje dhe dilema të cilat dalin nga Ligji i ri për qasje të lirë në informacione me karakter publik. Qëllimi i punëtorisë ishte tejkalimi i...
more...

TAKIM I UDHËHEQËSISË SË AGJENCISË ME SHEFIN E MISIONIT TË OSBE-së NË SHKUP

06.02.2020
Në hapësirat e Agjencisë për mbrojtje të së drejtës për qasje të lirë në informacione me karakter publik, Drejtoresha e Agjencisë, zonja Pllamenka Bojçeva dhe Zëvendës drejtori, z. Blerim Hyseni, sot realizuan takim me delegacionin e Misionit të OSBE-së në Shkup, udhëhequr nga Shefi i Misionit, ambasadori z. Klemens Koja. Në këtë takim u zhvillua...
more...

DEBATË ONLINE PËR ZBATIMIN NJËVJEÇAR TË LIGJIT PËR QASJE TË LIRË NË INFORMACIONE ME KARAKTER PUBLIK

12.01.2020
Organizuar nga Qendra për Komunikime Civile në 1 Dhjetor 2020, u zhvillua një debat në internet për zbatimin e zgjidhjes së re ligjore. Debati u zhvillua saktësisht në ditën kur ka kaluar një vit nga zbatimi i Ligjit të vitit 2019. Në debat morën pjesë 34 përfaqësues, nga Agjencia për Mbrojtjen e të Drejtës për...
more...

Accessibility Toolbar