Bashkëpunimi Ndërkombëtar dhe Projektet

Një nga prioritetet e Agjencisë për Mbrojtjen e të Drejtës për Qasje të Lirë në Informatat Publike është realizimi i bashkëpunimit proaktiv në nivel ndërkombëtar. Kjo përcaktim është përcaktuar edhe si një nga kompetencat e Agjencisë, e përcaktuar në Ligjin për qasje të lirë në informacione publike (Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut nr. 101/2019), neni 30, paragrafi 10: “kryen punë ndërkombëtare. bashkëpunimin lidhur me përmbushjen e obligimeve ndërkombëtare të Republikës së Maqedonisë, pjesëmarrjen në realizimin e projekteve të organizatave ndërkombëtare dhe bashkëpunon me autoritetet e shteteve dhe institucioneve tjera në fushën e qasjes së lirë në informacione publike”.

Nevoja për realizimin e bashkëpunimit dhe projekteve ndërkombëtare, si dhe bashkëpunimi me institucione dhe organizata të ndërlidhura ndërkombëtare, diktohet nga nevoja e vazhdueshme për të vazhduar me mënyrën dinamike të jetesës dhe funksionimit të çdo individi, në përputhje me monitorimin dhe zbatimin e modernizuar. mjetet teknologjike për të mundësuar akses të lirë në informacionin publik në shoqëri.

Ndjekja e vendosjes së standardeve të unifikuara në çdo fushë varet disi nga shkalla e bashkëpunimit ndërkombëtar të vendosur, duke përfshirë mbrojtjen e të drejtës për akses të lirë në informacionin e natyrës publike. Zhvillimi i ardhshëm i autoriteteve shtetërore, më konkretisht i poseduesve të informacionit, varet nga tendenca e mbështetjes ndërkombëtare të marrë, e gjitha kjo me synimin për të siguruar të drejtën e aksesit të lirë në informacionin e natyrës publike në sistem. Duke mbështetur mbrojtjen e të drejtës për akses të lirë, mundësohet realizimi i të drejtës së garantuar me kushtetutë të çdo individi, dhe nga ana tjetër garantohet rritja e transparencës dhe llogaridhënies së institucioneve shtetërore.


Accessibility Toolbar