Lista e Informacioneve


Agjencia për Mbrojtjen e të Drejtës për Qasje të Lirë në Informatat Publike (në tekstin e mëtejmë Agjencia) është themeluar në përputhje me Ligjin për Qasje të Lirë në Informata Publike (“Gazeta Zyrtare e RSM” nr. 101/2019), dhe ka filluar punën në në bazë të Vendimit të Kuvendit të Republikës së Maqedonisë së Veriut për emërimin e drejtorit të Agjencisë nr. 08-7066/1, datë 25.12.2019 (Gazeta Zyrtare e RSM nr. 271, datë 26.12.2019).

Adresa: Blvd.Goce Delçev 18 (ndërtesa e MRTV-së – kati 14)
1000 Shkup, Republika e Maqedonisë së Veriut

Telefon: + 389 2 3118 038; +389 2 3127 453

Faks: + 389 2 3114-695

Faqe interneti:

www.aspi.mk

e-mail: aspi@aspi.mk

Ankesat në Agjenci mund të dorëzohen në:
zalbi@aspi.mk

Zyrtarët për ndërmjetësimin e informacionit dhe ofrimin e ndihmës juridike për poseduesit dhe kërkuesit e informacionit të natyrës publike në Agjencinë për Mbrojtjen e të Drejtës për Qasje të Lirë në Informacionet e Natyrës Publike janë:

Petar Gajdov – tel: 3118-038 dhe 070 305-786, petar.gajdov@aspi.mk

Personi kontaktues në lidhje me Raportin Vjetor:
Oliver Serafimovski, telefon/faks 3118 038 dhe 071 229-214, godisniizvestai@aspi.mk

Personi për komunikim me qytetarët që kanë një lloj dhe shkallë të aftësisë së kufizuar:
Alexandra Atanasovska-Gjorgjijeska nr telefoni kontaktues: (02) 3118-038 dhe 070 270-216

Personi i autorizuar për pranimin e aplikacioneve të paraqitura me qëllim të raportimit të brendshëm të mbrojtur:
Petar Gajdov, ndihmës shef i departamentit, petar.gajdov@aspi.mk, tel. 070 305-786

Personi i emëruar për integritet në Agjenci:
Petar Gajdov, ndihmës shef i departamentit, petar.gajdov@aspi.mk, tel. 070 305-786

Zyrtari për mbrojtjen e të dhënave personale:
Inji Hoxha
tel. 3118-038; 071 229-289
e-mail: inxhihoxha@aspi.mk

Zyrtar për të rinjtë, person përgjegjës për funksionimin e Zyrës Rinore për koordinimin, zbatimin dhe monitorimin e çështjeve me interes për të rinjtë:

Elena Arseva
tel. 3118-038 dhe 070 364-995
e-mail: elena.arseva@aspi.mk

AGJENCIA:

Drejtori i Agjencisë:

Plamenka Bojçeva – tel. 02 3118-038; 070 392 871
Zëvendësdrejtori i Agjencisë:

Blerim Iseni – tel. 02 3118-038
Sekretari i Përgjithshëm i Agjencisë:

Tanya Kovachev, telefon/faks 3118 038 dhe 070 377-360

Kompetenca e Agjencisë:

  • zhvillon procedura administrative dhe vendos për ankesat kundër vendimit me të cilin pronari i informacionit refuzoi ose refuzoi kërkesën për qasje në informacione të aplikantëve;
  • kujdeset për zbatimin e dispozitave të këtij ligji;
  • përgatit dhe publikon listën e poseduesve të informacionit;

– jep mendime për propozimet e ligjeve që rregullojnë aksesin e lirë në informacion;

– zhvillon politika dhe jep udhëzime në lidhje me ushtrimin e së drejtës për akses të lirë në informacion;

  • zhvillon procedurë kundërvajtëse përmes Komisionit për Kundërvajtje, i cili vendos për kundërvajtje në pajtim me ligjin;
  • ndërmerr aktivitete lidhur me edukimin e poseduesve të informacionit për të drejtën e aksesit të lirë në informacionin që ata kanë;
  • bashkëpunon me poseduesit e informacionit në lidhje me realizimin e të drejtës së aksesit në informacion;
  • përgatit raport vjetor për punën e vet dhe ia dorëzon Kuvendit të Republikës së Maqedonisë së Veriut;
  • kryen punë të bashkëpunimit ndërkombëtar në lidhje me përmbushjen e obligimeve ndërkombëtare të Republikës së Maqedonisë, pjesëmarrje në realizimin e projekteve të organizatave ndërkombëtare dhe bashkëpunon me autoritetet e shteteve dhe institucioneve të tjera në fushën e qasjes së lirë në informata të një natyra publike;
  • promovon të drejtën për akses të lirë në informacione të natyrës publike dhe
  • kryen punë të tjera të përcaktuara me këtë dhe ligje të tjera.

PUNËSIM


DREJTOR

ZËVENDËSDREJTOR

VIZIONI DHE MISIONI

KOMPETENCA

STRUKTURA ORGANIZATIVE

BUXHETI

FURNIZIMET PUBLIKE

BASHKËPUNIMI NDËRKOMBËTAR DHE PROJEKTET

POLITIKA E PRIVATËSISË


DISPOZITA

POLITIKA PËR CILËSI DHE INTEGRITET

PROGRAME PËR PUNË

STRATEGJITË

RAPORTE VJETORE

FORMULARE

PLANI I VEPRIMIT PËR PARTNERITET TË HAPUR ME QEVERINË


Accessibility Toolbar