Lista e Informacioneve

Agjencia për Mbrojtjen e të Drejtës për Qasje të Lirë në Informata me Karakter Publik (në tekstin e mëtejmë Agjencia) është themeluar në përputhje me Ligjin për Qasje të Lirë në Informata me Karakter Publik (“Gazeta Zyrtare e RMV-së nr. 101/2019), dhe ka filluar duke punuar në bazë të Vendimit të Kuvendit të Republikës së Maqedonisë së Veriut për emërimin e drejtorit të Agjencisë nr. 08-7066 / 1 nga 25 dhjetor të vitit 2019 (Gazeta Zyrtare e RMV-së nr. 271 nga 26 Dhjetor të vitit 2019).

Adresa: bul. “Goce Delçev” nr.18 (ndërtesa e RTVM kati 14)
1000 shkup
Republika e Maqedonisë së Veriut

Tel/fax: +389 2 3118 038; + 389 2 3114-695

Internet faqe:
www.aspi.mk

posta elektronike: aspi@aspi.mk

Ankesat në Agjenci mund të dorëzohen në formë elektronike në e-mailin:

zalbi@aspi.mk

Personat zyrtar për ndërmjetësim me informacione dhe për dhënien e ndihmës për poseduesit dhe kërkuesit e informacioneve me karakter publik në Agjencinë për mbrojtjen e të drejtës për qasje të lirë në informacione me karakter publik janë:

Petar Gajdov: tel: 3118-038 dhe 070 305-786, petar.gajdov@aspi.mk

Personi për kontakt në lidhje me Raportin vjetor:
Oliver Serafimovski

Personi për komunikim me qytetarë, të cilët kanë ndonjë lloj apo aftësi të kufizuar:
Aleksandra Atanasovska Gjorgjijevska telefoni për kontakt: (02) 3118-038 dhe 070 270-216

Petar Gajdov Person i autorizuar për pranimin e paraqitjeve të dorëzuara për shkak të paraqitjes së brendhsme të mbrojtur:
Ndihmës udhëheqësi i sektorit petar.gajdov@aspi.mk, tel. 070 305-786

Oficer për mbrojtjen e të dhënave personale:
Inxhi Hoxha
tel: 3118-038;  071 229-289
e-mail: inxhihoxha@aspi.mk

Zyrtar për të rinjtë, person përgjegjës për punën e Zyrës së të rinjve për koordinimin, zbatimin dhe monitorimin e çështjeve me interes për të rinjtë:
Elena Arseva
tel. 3118-038 dhe 070 364-995
e-mail: elena.arseva@aspi.mk

LISTA E INFORMACIONEVE ME KARAKTER PUBLIK

Drejtor i Agjencisë :
Pllamenka Bojçeva: 02 3118-038; 070 392 871

Zëvendësdrejtor i Agjencisë:
Blerim Hyseni – 02 3118-038

Sekretar gjeneral i Agjencisë:
Tanja Kovaçev tel/faksi 3118 038 и 070 377-360

Vendim për emërimin e drejtorit dhe zëvendësdrejtorit të Agjencisë për Mbrojtjen e të Drejtës për Qasje të Lirë në Informata me Karakter Publik

Kompetenca e Agjencisë:

–    Komisioni vendos me ankesa kundër vendimit dhe përmbylljes me të cilën poseduesi i informacionit e ka refuzuar kërkesën për qasje të lirë në informacione të kërkuesve të informacioneve
–    Kujdeset për zbatimin e dispozitave të ligjit për qasje të lirë në informacione me karakter publik;
–    Përgatit dhe shpall lista të poseduesve të informacioneve;
–    Jep mendime për propozimet e ligjeve me të cilat rregullohet qasja e lirë në informacione;
–    Ndërmer aktivitete në planin për edukim të poseduesve të informacioneve për mundësimin që kërkuesit të kenë qasje të lirë në informacione me të cilat disponojnë ata;
–    Bashkëpunon me poseduesit e informacioneve në bazë të realizimit të të drejtës për qasje të lirë në informacione;
–    Jep propozime për mjete të nevojshme për punën në Komision gjatë përgatitjes së Buxhetit të Republikës së Maqedonisë së Veriut;
–    Sjell rregullore për punën e tyre;
–    Përgatit Raport vjetor për punën dhe e dorëzon në kuvendin e Republikës së Maqedonisë së Veriut;
–    Kryen punë të bashkëpunimit ndërkombëtarë lidhur me zbatimin e obligimeve ndërkombëtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut, pjesëmarrje në zbatimin e projekteve të organizatave ndërkombëtare dhe bashkëpunon me organet dhe institucionet e vende të tjera nga lëmia e qasjes së lirë në informacione me karakter publik;
–    Sjell Statut si dhe akte të tjera me të cilat rregullohet mënyra e punës dhe organizimi i Komisionit dhe ;
–    Kryen punë të tjera të vërtetuara me Ligjin për qasje të lirë në informacione me karakter publik dhe me ligj tjeter.

Komisioni ka edhe RREGULLORE për organizimin e brendshëm të Shërbimit profesional:

–    Komisioni për mbrojtjen e të drejtës për qasje të lirë në informacione me karakter publik KRYETARI
–    Komisioni për mbrojtjen e të drejtës për qasje të lirë në informacione me karakter publik ZËVENDËSKRYETARI
–    Njësia për menaxhim me resurse njerëzore
–    Shërbimi profesional i  KMDQLIKP
–    Sektori për zbatimin e procesit me ankesa, punë juridike, edukative, analitike dhe të përgjithshme

– Njësia për zbatimin e procesit me ankesa të dorëzuara tek kërkuesit e informacioneve, punë juridike dhe të përgjithshme

– Njësia për analitikë dhe edukim të kërkuesve dhe poseduesve të informacioneve me karakter publik

–    Sektori për përpunimin e të dhënave të poseduesve të informacioneve dhe për bashkëpunim ndërkombëtarë në lëminë e qasje së lirë në informacione

– Njësia për bashkëpunim ndërkombëtarë në lëminë e qasjes së lirë në informacionet me karakter publik

– Njësia për punimin e të dhënave të poseduesve të informacioneve

Komisioni ka edhe REGULLORE për sistematizimin e vendeve të punës në Sekretariat.
Akte juridike të Komisionit:
–    Në bazë të nenit 33 të Ligjit për qasje të lirë në informacione me karakter publik, (“Gazeta zyrtare e RMV-ut” nr. 13/2006) Komisioni për mbrojtjen e të drejtës për qasje të lirë në informacione me karakter publik, solli Statutin e Komisionit.
–    Në bazë të nenit 32 të Ligjit për qasje të lirë në informacione me karakter publik, (“Gazeta zyrtare e RMV-ut” nr. 13/2006) Komisioni për mbrojtjen e të drejtës për qasje të lirë në informacione me karakter publik, solli RREGULLORE për punë në Komision.
–    Udhëzim për mënyrën dhe veprimin për zbatimin e Ligjit për qasje të lirë në informacione me karakter publik.
–    Kërkesë për qasje në informacione me karakter publik.
–    Vërtetim për pranim të kërkesës për qasje në informacionet me karakter publik.
–    Ankesë
–    Vërtetim për pranimin e ankesës
–    Udhëzues të personave zyrtar dhe udhëzues të kërkuesve të informacioneve
–    Dokumente të punës finansiare

Lista e poseduesve të informacioneve me karakter publik, e përgatitur nga Komisioni:

–    Ente dhe institucione shtetërore;
–    Pushteti gjyqësor;
–    Komuna në Republikën e Maqedonisë së Veriut;
–    Ente dhe shërbime publike;
–    Ndërmarrje publike në Republikën e Mqaedonisë së Veriut;
–    Ente shëndetësore në Republikën e Maqedonisë së Veriut;
–    Persona juridik dhe fizik të cilët kryejnë autorizime dhe veprimtari me interes publik;
–   Institucione arsimore në Republikën e Maqedonisë së Veriut