Lista e Informacioneve

Komisioni për mbrojtjen e të drejtës për qasje të lirë në informacione me karakter publik (në tekstin e mëtejmë Komisioni) është themeluar me Vendim nga Kuvendi i Republikës së Maqedonisë nr. 07-1849/1 28 prill 2006. (“Gazeta zyrtare e RMV-së” nr. 57/2007).

Adresa: bul. “Goce Delçev” nr.18 (ndërtesa e RTVM kati 14)
1000 shkup
Republika e Maqedonisë së Veriut

Tel/fax: +389 2 3118 038; + 389 2 3114-695

Internet faqe:
www.aspi.mk

posta elektronike: aspi@aspi.mk

Personat zyrtar për ndërmjetësim me informacione dhe për dhënien e ndihmës për poseduesit dhe kërkuesit e informacioneve me karakter publik në Komisionin për mbrojtjen e të drejtës për qasje të lirë në informacione me karakter publik janë:

Jordanka Stojkova tel/fax: 3118 038 dhe 070 337 491
Cveta Trajkovska tel/fax: 3118 038 dhe 071 232 857
Cvetan Stanoeski tel/fax: 3118-038 dhe 071 229-301

LISTA E INFORMACIONEVE ME KARAKTER PUBLIK

Kryetari i Komisionit: Blerim Hyseni – tel. 02 3127 453; 02 3118 038

Zëvendëskryetari i Komisionit: –  tel. 02 3127 453; 02 3118 038

Anëtarë të Komisionit:   tel. 3118 -038

–    Komisioni vendos me ankesa kundër vendimit dhe përmbylljes me të cilën poseduesi i informacionit e ka refuzuar kërkesën për qasje të lirë në informacione të kërkuesve të informacioneve
–    Kujdeset për zbatimin e dispozitave të ligjit për qasje të lirë në informacione me karakter publik;
–    Përgatit dhe shpall lista të poseduesve të informacioneve;
–    Jep mendime për propozimet e ligjeve me të cilat rregullohet qasja e lirë në informacione;
–    Ndërmer aktivitete në planin për edukim të poseduesve të informacioneve për mundësimin që kërkuesit të kenë qasje të lirë në informacione me të cilat disponojnë ata;
–    Bashkëpunon me poseduesit e informacioneve në bazë të realizimit të të drejtës për qasje të lirë në informacione;
–    Jep propozime për mjete të nevojshme për punën në Komision gjatë përgatitjes së Buxhetit të Republikës së Maqedonisë së Veriut;
–    Sjell rregullore për punën e tyre;
–    Përgatit Raport vjetor për punën dhe e dorëzon në kuvendin e Republikës së Maqedonisë së Veriut;
–    Kryen punë të bashkëpunimit ndërkombëtarë lidhur me zbatimin e obligimeve ndërkombëtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut, pjesëmarrje në zbatimin e projekteve të organizatave ndërkombëtare dhe bashkëpunon me organet dhe institucionet e vende të tjera nga lëmia e qasjes së lirë në informacione me karakter publik;
–    Sjell Statut si dhe akte të tjera me të cilat rregullohet mënyra e punës dhe organizimi i Komisionit dhe ;
–    Kryen punë të tjera të vërtetuara me Ligjin për qasje të lirë në informacione me karakter publik dhe me ligj tjeter.

Komisioni ka edhe RREGULLORE për organizimin e brendshëm të Shërbimit profesional:

–    Komisioni për mbrojtjen e të drejtës për qasje të lirë në informacione me karakter publik KRYETARI
–    Komisioni për mbrojtjen e të drejtës për qasje të lirë në informacione me karakter publik ZËVENDËSKRYETARI
–    Njësia për menaxhim me resurse njerëzore
–    Shërbimi profesional i  KMDQLIKP
–    Sektori për zbatimin e procesit me ankesa, punë juridike, edukative, analitike dhe të përgjithshme

– Njësia për zbatimin e procesit me ankesa të dorëzuara tek kërkuesit e informacioneve, punë juridike dhe të përgjithshme

– Njësia për analitikë dhe edukim të kërkuesve dhe poseduesve të informacioneve me karakter publik

–    Sektori për përpunimin e të dhënave të poseduesve të informacioneve dhe për bashkëpunim ndërkombëtarë në lëminë e qasje së lirë në informacione

– Njësia për bashkëpunim ndërkombëtarë në lëminë e qasjes së lirë në informacionet me karakter publik

– Njësia për punimin e të dhënave të poseduesve të informacioneve

Komisioni ka edhe REGULLORE për sistematizimin e vendeve të punës në Sekretariat.
Akte juridike të Komisionit:
–    Në bazë të nenit 33 të Ligjit për qasje të lirë në informacione me karakter publik, (“Gazeta zyrtare e RMV-ut” nr. 13/2006) Komisioni për mbrojtjen e të drejtës për qasje të lirë në informacione me karakter publik, solli Statutin e Komisionit.
–    Në bazë të nenit 32 të Ligjit për qasje të lirë në informacione me karakter publik, (“Gazeta zyrtare e RMV-ut” nr. 13/2006) Komisioni për mbrojtjen e të drejtës për qasje të lirë në informacione me karakter publik, solli RREGULLORE për punë në Komision.
–    Udhëzim për mënyrën dhe veprimin për zbatimin e Ligjit për qasje të lirë në informacione me karakter publik.
–    Kërkesë për qasje në informacione me karakter publik.
–    Vërtetim për pranim të kërkesës për qasje në informacionet me karakter publik.
–    Ankesë
–    Vërtetim për pranimin e ankesës
–    Udhëzues të personave zyrtar dhe udhëzues të kërkuesve të informacioneve
–    Dokumente të punës finansiare

Lista e poseduesve të informacioneve me karakter publik, e përgatitur nga Komisioni:

–    Ente dhe institucione shtetërore;
–    Pushteti gjyqësor;
–    Komuna në Republikën e Maqedonisë së Veriut;
–    Ente dhe shërbime publike;
–    Ndërmarrje publike në Republikën e Mqaedonisë së Veriut;
–    Ente shëndetësore në Republikën e Maqedonisë së Veriut;
–    Persona juridik dhe fizik të cilët kryejnë autorizime dhe veprimtari me interes publik;
–   Institucione arsimore në Republikën e Maqedonisë së Veriut