POLITIKA E PRIVATËSISË

Agjencia për Mbrojtjen e të Drejtës për Qasje të Lirë në Informacione me Karakter Publik, e cila mban uebfaqen www.aspi.mk, duke respektuar dispozitat e Ligjit për Mbrojtjen e të Dhënave Personale dhe rregulloreve të ngjashme është e angazhuar për ruajtjen e privatësisë dhe mbrojtjen e të dhënave personale të vizitorëve në këtë faqe.     

Fusha e zbatueshmërisë

Uebfaqja www.aspi.mk mund t’u referohet uebfaqeve që nuk mirëmbahen nga Agjencia. Kjo politikë e privatësisë nuk zbatohet për faqet e internetit që nuk mirëmbahen nga Agjencia.

Në atë kuptim, kjo politikë e privatësisë vlen vetëm për faqet e internetit, adresat e vetme të internetit (URL) të të cilave janë www.slobodenpristap.mk www.aspi-community-portal.mk dhe www.aspi-dms.mk  përveç nëse vetë faqja e internetit nuk përcaktohet ndryshe nga një politikë specifike e privatësisë.

Çfarë të dhënash mblidhen, për çfarë qëllimi dhe sa ruhen?      

Kur vizitoni faqen e internetit që i nënshtrohet kësaj politike të privatësisë, nuk mblidhen të dhëna personale!

Për më tepër, për çdo qasje individuale në një pjesë të caktuar të faqes në internet www.aspi.mk, mbahen shënime (regjistra) që përmbajnë: adresën e saktë të faqes në të cilën është aksesuar, datën dhe kohën e hyrjes si dhe adresën IP nga e cila është bërë qasja . Këto regjistra mbahen për një muaj.          

Biskota të internet kërkuesit    

Uebfaqja www.aspi.mk përdor cookies (biskota) për të ruajtur cilësime të caktuara të përdoruesit në mënyrë që të thjeshtojë bashkëveprimin me pjesë të caktuara të faqes. Shfletuesi i faqes në internet mund të vendoset që të refuzojë cookies, dmth. Të paralajmërojë për pamjen e tyre dhe ato mund të fshihen nga kompjuteri i vizitorit në çdo kohë. Cookies kërkohen që faqja e internetit të funksionojë si duhet në disa raste. Kur hyni në faqen e internetit www.aspi.mk, sipas dispozitave të GDPR, përdoruesi ka mundësinë të pranojë ose refuzojë ruajtjen e cookies.

Publikimi i të dhënave personale            

Në uebfaqen www.aspi.mk mund të publikohen të dhëna personale, të cilat nga natyra e tyre zakonisht janë publike. Nëse subjekti i të dhënave personale përcakton se të dhënat janë të pasakta, dmth. dëshiron të korrigjohet ose hiqet nga faqja e internetit, mund të kërkojë korrigjimin e tyre, pra fshirjen në përputhje me Procedurën për të drejtën e hyrjes, korrigjimit dhe fshirjes së të dhënave personale.

Accessibility Toolbar