Vizioni dhe Misioni

Vizioni

Njohja institucionale e Agjencisë si afirmuese dhe mbrojtëse e besueshme e së drejtës për qasje të lirë në informacione me karakter publik.

Misioni

Zbatimi, promovimi dhe mbrojtja e vazhdueshme e së drejtës për qasje të lirë në informacione me karakter publik në drejtim të rritjes së transparencës dhe llogaridhënies së institucioneve dhe lehtësimit të qasjes në informacione me karakter publik.

Accessibility Toolbar