Vizioni dhe Misioni

Vizioni

Agjencia të vazhdojë të njihet nga poseduesit, kërkuesit dhe publiku i gjërë si një institucion themelor për realizimin e të drejtës për qasje të lirë në informacione me karakter publik, e cila kontribon në rritjen e llogaridhënies dhe transparencës në shoqëri.

Misioni

Agjencia për Mbrojtjen e të Drejtës për Qasje të Lirë në Informacione me Karakter Publik synon të mbrojë dhe ushtrojë të drejtën e garantuar kushtetuese për qasje të lirë në informacione, përmes një drejtimi efikas dhe të pavarur të procedurës së ankesës, duke e informuar publikun, edukim i vazhdueshëm i poseduesve të informacioneve, si dhe marrjen e masave për të përmirësuar kornizën ligjore, veçanërisht në fushën e promovimit dhe inkurajimit të transparencës dhe mënyrën e të qenurit të hapur të poseduesve të informacioneve për informim të plotë të qytetarëve.