Vizioni dhe Misioni

Vizioni

Komisioni të vazhdojë të njihet nga bartësit, kërkuesit (aplikantët) dhe publiku i gjërë si një institucion themelor për ushtrimin e së drejtës për qasje të lirë të informacioneve me karakter publik, e cila kontribon në rritjen e llogaridhënies dhe transparencës në shoqëri.

Misioni

Komisioni për Mbrojtjen e të Drejtës për Qasje të Lirë të Informacioneve Publike synon të mbrojë dhe ushtrojë të drejtën e garantuar kushtetuese për qasje të lirë të informacioneve, përmes një drejtimi efikas dhe të pavarur të procedurës së ankesës, duke e informuar publikun, edukim i vazhdueshëm i bartësve të informacioneve, si dhe marrjen e masave për të përmirësuar kornizën ligjore, veçanërisht në fushën e promovimit dhe inkurajimit të transparencës dhe së mënyrën e të qenurit të hapur të bartësve të informacioneve për informim të plotë të qytetarëve.