Kompetenca

Agjencia vendos me ankesa kundër vendimit dhe përmbylljes me të cilën poseduesi i informacionit e ka refuyuar kërkesën për çasje në informacione të kërkusesve të informacioneve;

  • Kujdeset për zbatimin e dispozitave nga ligji për qasje të lirë në informacione me karakter publik;
  • Përgatit dhe shpall listë të poseduesve të informacioneve;
  • Jep mendime dhe propozime të ligjeve me të cilat rregullohet qasje e lirë në informacione;
  • Ndërmer aktivitete të planit për edukimin e poseduesve të informacioneve për mundësimin e kërkuesve për mundësimin e qasjes së lirë për kërkuesit e informacioneve me të cilat ata disponojnë;
  • Bashkëpunon me poseduesit e informacioneve në kuadër të realizimit të së drejtës për qasje në informacione;
  • Jep propozime për mjetet e nevojshme për punë të Agjencisë gjatë përgatitjes së Buxhetit të Republikës së Maqedonisë; – Sjell Rregullore për punën e vet;
  • Përgatit raport vjetor për punën e vet dhe e dorëzon në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë;
  • Kryen punë të bashkëpunimit ndërkombëtar lidhur me ekzekutimin e obligimeve ndërkombëtare të Republikës së Maqedonisë, pjesëmarrje në zbatimin e projekteve të organizatave ndërkombëtare dhe bashkëpunon me organet dhe institucionet e vendeve tjera nga lëmia e qasjes së lirë në informacione me karakter publik;
  • Sjell Statut, si dhe akte të tjera me të cilat e rregullon mënyrën e punës dhe organizimin e Agjencisë dhe;
  • Kryen edhe punë të tjera të vërtetuara me Ligjin për qasje të lirë në informacione me karakter publik dhe me ligj tjetër.

Accessibility Toolbar