Kontakte

Personat zyrtar për ndërmjetësim me informacione dhe për dhënien e ndihmës për poseduesit dhe kërkuesit e informacioneve me karakter publik në Agjencinë për mbrojtjen e të drejtës për qasje të lirë në informacione me karakter publik janë:

Petar Gajdov: tel: 3118-038 dhe 070 305-786, petar.gajdov@aspi.mk

Personi për kontakt në lidhje me Raportin vjetor:
Oliver Serafimovski

Personi për komunikim me qytetarë, të cilët kanë ndonjë lloj apo aftësi të kufizuar:
Aleksandra Atanasovska Gjorgjijevska telefoni për kontakt: (02) 3118-038 dhe 070 270-216

Petar Gajdov Person i autorizuar për pranimin e paraqitjeve të dorëzuara për shkak të paraqitjes së brendhsme të mbrojtur:
Ndihmës udhëheqësi i sektorit petar.gajdov@aspi.mk, tel. 070 305-786

Oficer për mbrojtjen e të dhënave personale:
Inxhi Hoxha
tel: 3118-038;  071 229-289
e-mail: inxhihoxha@aspi.mk

Zyrtar për të rinjtë, person përgjegjës për punën e Zyrës së të rinjve për koordinimin, zbatimin dhe monitorimin e çështjeve me interes për të rinjtë:
Elena Arseva
tel. 3118-038 dhe 070 364-995
e-mail: elena.arseva@aspi.mk