LAJME DHE NGJARJE

RAPORT PËR KONTROLLIMIN E KRYER PËR DOKUMENTET E SHPALLURA DHE INFORMACIONET TË CILAT KOMUNAT, BNJVL DHE QENDRAT PËR ZHVILLIMIN E RAJONEVE TË PLANIFIKIMIT NË REPUBLIKËN E MAQEDONISË SË VERIUT SI POSEDUES TË INFORMACIONEVE JANË TË OBLIGUAR T’I SHPALLIN NË UEB FAQET E TYRE

11.08.2021
Agjencia për Mbrojtjen e të Drejtës për Qasje të Lirë në Informacione me Karakter Publik, në përputhje me kompetencat e saj, monitoroi 88 posedues, përkatësisht uebfaqet e komunave, Asociacionin e Njësive të Vetëqeverisjes Lokale dhe Qendrat për Zhvillimin e Rajoneve të Planifikimit, dhe publikoi në Listën e mbajtësve të informacionit në faqen e internetit të...
more...

FILLIM ZYRTAR I FUSHATËS “ZGJEDH DREJTIMIN E DUHUR: INTEGRITETI”

13.07.2021
Fushata “Zgjedh drejtimin e duhur: Integriteti” u prezantua në një konferencë shtypi sot, duke synuar promovimin e integritetit si një themel themelor i shoqërisë dhe demokracisë dhe një nga vlerat thelbësore të BE-së. Fushata e Integritetit është pjesë e projektit “Promovimi i Transparencës dhe Llogaridhënies së Administratës Publike në Republikën e Maqedonisë së Veriut”, i...
more...

FTESË – KONFERENCË PËR SHTYP PËR LAJMËRIMIN E FUSHATËS PËR PËRFORCIMIN E VETËDIJES “ZGJEDHE DREJTIMIN E DUHUR – ZGJEDH INTEGRITETIN”

13.07.2021
Sot, 13 qershor të vitit 2021 me fillim në ora 11:00, do të mbahet konferencë online ku do të shënohet fillimi i fushatës për integritet ku do të prezantohen qëllimet për ngritjen e vetëdijes publike për parandalimin e korrupsionit, si dhe e drejta për qasje të lirë në informacione me karakter publik dhe mbrojtja e...
more...

FUSHATA “ZGJEDH INTEGRITETIN”

12.07.2021
Agjencia për mbrojtje të së drejtës për qasje të lirë në informacione është pjesë e fushatës “Zgjedh integritetin” përgatitur me ndihmën e Bashkimit evropian, në kuadër të Projektit IPA “Promovimi i transparencës dhe përgjegjësisë në administratën publike”. Transparenca dhe integriteti i institucioneve nga njëra anë dhe qytetarë të informuar nga ana tjetër janë parakushte elementare...
more...