LAJME DHE NGJARJE

“TRANSPARENCA DHE LLOGARIDHËNIA E ORGANEVE PUBLIKE ËSHTË NJË PREJ POSTULATEVE QENDRORE NË ZBATIMIN E INTEGRITETIT KOMBËTAR DHE NË LUFTËN KUNDËR KORRUPSIONIT”

09.12.2021
Në shënimin e Ditës Ndërkombëtare Kundër Korrupsionit, e cila u mbajt nën moton “Zgjidhni drejtimin e duhur! Zgjidhni integritetin!”, fjalim mbajti drejtoresha e Agjencisë për mbrojtjen e të drejtës për qasje të lirë në informata me karakter publik, Pllamenka Bojçeva. Në seancën 2 “Komisioni Shtetëror dhe krijimi i sistemit të integritetit”, në këtë event hibrid...
more...

Fillojnë trajnimet për personat zyrtarë për portale elektronike për kërkuesit dhe poseduesit e informacioneve me karakter publik

06.12.2021
Për realizim më të lehtë të së drejtës për qasje në informacione me karakter publik dhe zbatim më efikas të Ligjit për qasje të lirë në informacione me karakter publik. Në kuadër të aktiviteteve të projektit IPA2 “Transparenca dhe llogaridhënia e administratës publike”, janë krijuar dy portale elektronike – për poseduesit dhe për kërkuesit. Meqenëse...
more...

“Qytetarët kanë të drejtë në informacione me karakter publik”

03.12.2021
Qytetarët kanë të drejtë të dinë se si shpenzohen të hollat e tyre nëpërmjet buxheteve të institucioneve, si dhe të marrin të dhëna tjera nga posedues të ndryshëm të informacioneve. Ajgencia për mbrojtjen e të drejtës për qasje të lirë në informacione me karakter publik reagon gjithmonë kur informacionet e kërkuara institucionet nuk i dorëzojnë”....
more...

FUSHATË PËR INTEGRITET

02.12.2021
Drejtoresha e Agjencisë për mbrojtjen e të drejtës për qasje të lirë në informacione me karakter publik, morri pjesë në ngjarjen në kuadër të Fushatës për integritet dhe aksion i përbashkët në luftën kundër korrupsionit, përforcim të integritetit të institucioneve, promovimin e të drejtës për qasje të lirë në informacione me karakter publik dhe mbrojtje...
more...
ПОТСЕТНИК ЗА ДОСТАВУВАЊЕ ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ Почитувани службени лица, Согласно надлежностите кои произлегуваат од член 36 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на РСМ“) 101/2019), имателите на информации имаат законска обврска да подготват Годишен извештај за спроведување на ЗСПИЈК за 2021 година, истиот да го достават до Агенцијата за заштита на правото на слободен пристап до информации од јавен карактер (до 31 јануари 2022 година), а потоа и да го објават на веб страната на имателот. Образецот е поставен и во линкот-документи на веб страната на Агенцијата ( и истиот може електронски да се пополни и да се отпечати. За уредни ќе се сметаат единствено извештаите потпишани од службеното лице и парафирани со печат на институцијата, кои ќе бидат доставени до Агенцијата: по пошта (на адреса бул „Гоце Делчев“ бр.18), на мејлот godisniizvestai@aspi.mk (во скенирана форма), или пак на новиот портал за иматели https://portal.aspi.mk/ .