LISTA E POSEDUESVE TË INFORMACIONEVE

Poseduesit e informacioneve janë organet e pushtetit shtetëror, organe tjera dhe organizata të përcaktuara me ligj, organet e komunave , qyteti i Shkupit dhe komunat në qytetit të Shkupit, institucionet dhe shërbimet publike, ndërmarrjet publike, personat juridik dhe fizik që kryejnë autorizime publike të paracaktuara me ligj dhe aktivitete me interes publik dhe partitë politike në fushën e të ardhura dhe shpenzimeve.


Në përputhje me ligjin, Agjencioni në faqen e internetit publikon një listë të poseduesve të informacioneve dhe zyrtarëve të poseduesve të informacioneve. Agjencioni kryen azhurnimin brenda një afati prej shtatë ditësh nga marrja e njoftimit për një zyrtar të një poseduesi të informacioneve me karakter publik, përkatësisht arritjen ose humbjen e statusit të poseduesit të informacioneve me karakter publik.

Accessibility Toolbar