LISTA E POSEDUESVE TË INFORMACIONEVE

Bartësit e informacioneve janë organet e pushtetit shtetëror, organe tjera dhe organizata të përcaktuara me ligj, organet e komunave , qyteti i Shkupit dhe komunat në qytetit të Shkupit, institucionet dhe shërbimet publike, ndërmarrjet publike, personat juridik dhe fizik që kryejnë autorizime publike të paracaktuara me ligj dhe aktivitete me interes publik dhe partitë politike në fushën e të ardhura dhe shpenzimeve.


Në përputhje me ligjin, Agjencioni në faqen e internetit publikon një listë të bartësve të informacioneve dhe zyrtarëve të bartësve të informacioneve. Agjencioni kryen azhurnimin brenda një afati prej shtatë ditësh nga marrja e njoftimit për një zyrtar të një bartësi të informacioneve me karakter publik, përkatësisht arritjen ose humbjen e statusit të bartësit të informacioneve me karakter publik.