ВЕСТИ И НАСТАНИ

ПРИРАЧНИК ЗА МЛАДИ ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СЛОБОДЕН ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

11.08.2022
Агенцијата за заштита на правото на слободен пристап до информациите од јавен карактер  и Асоцијацијата за демократска иницијатива, подготвија прирачник за млади за остварување на правото на слободен пристап до информации од јавен карактер. Целта на овој прирачник е да ги информира младите за основните цели и придобивки од Законот за слободен пристап до информации...
more...

ИЗГОТВЕНА АНАЛИЗА ЗА МОЛКОТ НА УПРАВАТА

11.08.2022
Агенцијата за заштита на правото на слободен пристап до информациите од јавен карактер  и Асоцијацијата за демократска иницијатива, спроведоа кратка анализа која дава одговор на прашањата зошто и поради кои причини институциите не одговараат на доставените барања за информации од јавен карактер. Притоа, текстот обработува и дополнителни аспекти кои се однесуваат на примената на законот....
more...

ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗИРАНИ АКТИВНОСТИ ПРОИЗЛЕЗЕНИ ОД ЗАКОНСКИТЕ НАДЛЕЖНОСТИ НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАРИ-ЈУНИ 2022 ГОДИНА

29.07.2022
Агенцијата за заштита на правото на слободен пристап до информациите од јавен карактер подготви шест месечен Извештај за реализираните активности произлезени од законските надлежности за периодот јануари-јуни 2022 година. Како второстепен орган во процесот на имплементација на остварувањето на правото на пристап до информации од јавен карактер, Агенцијата пред себе го има најголемиот предизвик, кој...
more...

ИЗВЕШТАЈ ЗА ИЗВРШЕНА ПРОВЕРКА НА ОБЈАВЕНИТЕ ДОКУМЕНТИ И ИНФОРМАЦИИ КОИ ИМАТЕЛИТЕ ОД СУДСКАТА ВЛАСТ ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА СЕ ОБВРЗАНИ ДА ГИ ОБЈАВАТ НА СВОИТЕ ВЕБ-СТРАНИЦИ

11.07.2022
Агенцијата за заштита на правото на слободен пристап до информациите од јавен карактер, согласно своите надлежности и согласно потпишаниот Меморандум за соработка со Судскиот совет за зголемување на активната транспарентност на судовите во насока на доследно спроведување на одредбите од Законот за СПИЈК и остварувањето на правото на граѓаните за слободен пристап до информации, спроведе...
more...