ВЕСТИ И НАСТАНИ

ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗИРАНИ АКТИВНОСТИ ПРОИЗЛЕЗЕНИ ОД ЗАКОНСКИТЕ НАДЛЕЖНОСТИ НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАРИ-ЈУНИ 2024 ГОДИНА

03.07.2024
  Агенцијата за заштита на правото на слободен пристап до информациите од јавен карактер подготви шест месечен Извештај за реализираните активности произлезени од законските надлежности за периодот јануари-јуни 2024 година. Како второстепен орган во процесот на имплементација на остварувањето на правото на пристап до информации од јавен карактер, Агенцијата пред себе го има најголемиот предизвик,...
more...

ПРЕЗЕНТАЦИЈА НА 5-ОТ ГОДИШЕН ИЗВЕШАТАЈ НА БИРН (BALKAN INVESTIGATIVE REPORTING NETWORK) ЗА СЛОБОДА НА ИНФОРМИРАЊЕТО ЗА 2023 ГОДИНА

14.06.2024
На 12 Јуни 2024 година во Тирана, Албанија беше презентиран 5-от Годишен извешатај на БИРН (Balkan Investigative Reporting Network) за слобода на информирањето за 2023 година. Извештајот анализира 715 барања за информации доставени од новинари на БИРН во шест земји од Западен Балкан во 2023 година, меѓу кои и Република Северна Македонија, шест интервјуа со...
more...

МЕЃУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА НА КОМЕСАРИ ЗА ИНФОРМАЦИИ (ICIC)

07.06.2024
Меѓународната конференција на комесари за информации (МККИ- ICIC) е светски годишен форум кој ги поврзува комесарите за информации, народните правобранител и други тела надлежни за надгледување на спроведувањето на законот за слободен пристап до  информации од јавен карактер од целиот свет, како фундаментален столб за социјалното, економското и демократското управување. Мисијата на МККИ- ICIC е...
more...

ИНФОРМАЦИЈА СОГЛАСНО НАЦРТ-ЗАПИСНИКОТ ОД 121-ТА СЕДНИЦА (24 ЈАНУАРИ 2023 ГОДИНА) НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

04.06.2024
  Агенцијата за заштита на правото на слободен пристап до информациите од јавен карактер постапувајќи по Извадокот од Нацрт-Записникот од Сто дваесет и првата седница на Владата на Република Северна Македонија одржана на 24 јануари 2023 година, изготви Информација која ја достави до Кабинетот на заменик на претседателот на Владата, задолжен за политики на добро...
more...

Accessibility Toolbar