INFORMACION NË PËRPUTHSHMËRI ME PROPOZIM – PROCESVRBALIN E MBLEDHJES SË 121-të (24 JANAR VITI 2023) TË QEVERISË SË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË

01.08.2023

 

Agjencia për mbrojtjen e të drejtës për qasje të lirë në informata me karakter publik, duke vepruar në bazë të ekstraktit nga propozim-procesverbali i seancës së njëqind e njëzet e një të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut të mbajtur më 24 janar 2023, ka përgatitur informacion të cilin ia dorëzoi Zyrës së Zëvendës Kryeministrit të Qeverisë, përgjegjëse për politikat e qeverisjes së mirë, për zbatimin e Informacionit për përmirësimin e transparencës dhe llogaridhënies së institucioneve të sektorit publik duke publikuar informacionin e detyrueshëm sipas Ligjit për Qasje të Lirë në Informata me Karakter Publik në faqet e internetit të institucioneve, si dhe publikimi i informacionit më të kërkuar të sistemuar sipas zonave.

Në linkun që vijon për më shumë mund të njoftoheni në:

INFORMACION NË PËRPUTHSHMËRI ME DRAFT – PROCESVERBALIN E MBLEDHJES SË 121-të (24 JANAR 2023) TË QEVERISË SË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË SË VERIUT

Accessibility Toolbar