U PREZANTUA UDHËZUESI PËR PËRMIRËSIMIN E TRANSPARENCËS SË INSTITUCIONEVE NË SEKTORIN PUBLIK

20.02.2023

Sot në konferencën për media u prezantua Udhëzuesi për përmirësimin e transparencës së institucioneve në sektorin publik, i cili është përgatitur nga Qendra për Menaxhimin e Ndryshimeve në bashkëpunim me Agjencinë për Mbrojtjen e të Drejtës për Qasje të Lirë në Informacione me Karakter Publik dhe Zëvendëskryeministren e Qeverisë përgjegjëse për politikat e qeverisjes së mirë.

Në konferencën për shtyp me fjalime të veta para të pranishmëve nga institucionet, poseduesit e informacioneve, gazetarëve, folën zëvendëskryeministri për politika të qeverisjes së mirë Sllavica Gërkovska, drejtoresha e Agjencisë Pllamenka Bojçeva dhe Neda Maleska Saçmaroska. dhe organizatat e shoqërisë civile, drejtori ekzekutiv i Qendrës për Menaxhimin e Ndryshimeve.

“Çdo qytetar ka të drejtë të ketë qasje në informacionin që është i nevojshëm për të marrë një pasqyrë të mënyrës se si funksionon sistemi, si janë asgjësuar paratë e qytetarëve, buxheti dhe në të njëjtën kohë të ketë mundësinë të zbulojë dobësitë, lëshimet dhe të rrisë alarmi për të gjitha mospërputhjet. Transparenca dhe llogaridhënia e institucioneve janë padyshim elementët më të rëndësishëm në procesin e ballafaqimit me korrupsionin, por edhe në forcimin e integritetit”, theksoi Gërkovska në fjalimin e saj.

Drejtoresha Bojçeva theksoi se “obligimi ligjor për publikimin aktiv të informacionit bazohet në parimin e transparencës, llogaridhënies dhe përgjegjësisë së institucioneve ndaj qytetarëve që kanë të drejtë, por edhe detyrë qytetare, të dinë se si merren vendimet në emër të tyre, çfarë janë rezultatet nga ato vendime, si shpenzohen fondet publike, çfarë shërbimesh mund të kërkojnë dhe të marrin nga institucionet, etj.

Bojçeva, theksoi se me publikimin aktiv dhe të përditësuar të të dhënave, vendi ynë ndjek trendet dhe rrjedhat e demokracive moderne, ku paraqitja e kërkesave për qasje në informata si procedurë relativisht e gjatë administrative po shuhet ngadalë.

Neda Maleska-Saçmaroska përshëndeti iniciativën e Qeverisë dhe zëvendëskryeministrit Gërkovska për përmirësimin e transparencës së institucioneve.

“Meqenëse institucionet e sektorit publik krijojnë një sasi të madhe të dhënash dhe informacionesh në kuadër të kompetencave të tyre, dhe puna e institucioneve financohet nga qytetarët, të gjitha të dhënat (që nuk janë të dhëna personale, apo informacione të klasifikuara) i përkasin qytetarëve dhe duhet të publikohen, gjegjësisht të “hapen” në formatin e hapur të të dhënave. Hulumtimi që i parapriu këtij Udhëzuesi tregoi se në tre vitet e fundit, shumica e kërkesave për qasje në informacione me karakter publik drejtuar poseduesve të informacionit i referohen çështjeve që kanë të bëjnë me: prokurimin publik; operacionet financiare të institucioneve – shpenzimet e udhëtimit, shpenzimet ditore, shfrytëzimi i veturave zyrtare, numri i të punësuarve në institucionet e sektorit publik dhe personat e angazhuar në baza tjera, si dhe të dhënat për personat e zgjedhur dhe të emëruar”, tha Maleska-Saçmaroska.

Udhëzuesin mund ta shkarkoni nga linkun në vijim:

Udhëzues për përmirësimin e transparencës së insitucioneve nga sektori publik

Accessibility Toolbar