U MBAJT PUNËTORI PËR LIGJIN PËR QASJE TË LIRË NË INFORMACIONE ME KARAKTER PUBLIK

17.02.2020

Agjencia për mbrojtje të së drejtës për qasje të lirë në informacione me karakter publik në bashkëpunim me Qendrën për komunikime me qytetarë, sot mbajti punëtori ku u diskutua për çeshtje dhe dilema të cilat dalin nga Ligji i ri për qasje të lirë në informacione me karakter publik.

Qëllimi i punëtorisë ishte tejkalimi i dilemave dhe paqartësive të hasura, në funksion të zbatimit dhe implementimit të Ligjit.

Në punëtori pjesëmarrje aktive morën anëtarët e grupit punues të cilët e përgatitën tekstin e Ligjit të ri dhe atë si përfaqësues të institucioneve shtetërore dhe si persona zyrtarë tek poseduesit e informacioneve, përfaqësues të sektorit joqeveritar si përdorues të drejtpërdrejtë të kësaj të drejte dhe përfaqësues nga rradhët e të punësuarve në Sekretariatin e Agjencisë.

Drejtoresha e Agjencisë Pllamenka Bojçeva dhe kryetari i Qendrës për komunikime me qytetarë German Fillokov, në fillim i potencuan dilemat në lidhje me implementimin e Ligjit të ri për qasje të lirë në informacione me karakter publik. Profesoresha në fakultetin “Justiniani i parë” në Shkup d-r Ana Pavllovska Daneva në cilësi të ekspertit dha sqarime në lidhje me vendimet ligjore dhe dilemat e hapura. Më tej gjatë diskutimit pjesëmarrje aktive morën edhe të pranishmit tjerë të cilët me përvojën e vet nga zbatimi i Ligjit dhanë kontributin e vet në tejkalimin e dilemave të caktuara.

Accessibility Toolbar