RAPORT VJETOR I AGJENCIONIT PËR MBROJTJE TË SË DREJTËS PËR QASJE TË LIRË NË INFORMACIONE ME KARAKTER PUBLIK PËR VITIN 2019

06.04.2020

Të nderuar,

Agjencioni për mbrojtje të së drejtës për qasje të lirë në informacione me karakter publik në ueb faqen e vet në linkun Dokumente/Raporti vjetor

http://komspi.mk/wp-content/uploads/2020/04/ГОДИШЕН-ИЗВЕШТАЈ-2019-PDF.pdf e vendosi Raportin vjetor për punën e vet për vitin 2019. Dëshriojmë t’Ju informojmë se Raporti është i përgatitur dhe i dorëzuar në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë së Veriut në procedimin e tyre të mëtutjeshëm.

Accessibility Toolbar