RAPORT PËR KONTROLLIMIN E ZBATUAR TË DOKUMENTEVE DHE INFORMACIONEVE TË PUBLIKUARA TË CILAT NDËRMARJET PUBLIKE DHE SHOQATAT AKSIONARE NË PRONËSI SHTETËRORE DHE NDËRMARRJET PUBLIKE NËN KOMPETENCËN E KOMUNAVE SI POSEDUES TË INFORMAVIONEVE JANË TË OBLIGUAR T’I PUBLIKOJNË NË UEB FAQET E TYRE

20.10.2023

 

Agjencia, në përputhje me kompetencat e saj, por edhe si vlerë e shtuar e qasjes së lirë në informacione me karakter publik në lidhje me publikimin proaktiv të informacioneve në përputhje me nenin 10 të Ligjit për QLIKP, ka kryer monitorimin e 49 poseduesve, d.m.th. në faqet e internetit të poseduesve të ndërmarrjeve publike nën juridiksionin e tij të Qytetit të Shkupit dhe komunave, si dhe të ndërmarrjeve publike dhe shoqatave aksionare shtetërore, si pjesë e poseduesve të publikuar në Listën e poseduesve të informatave në ueb faqen e  Agjencisë. Monitorimi është kryer në periudhën 19 shtator deri më 10 tetor 2023.

Informacioni i publikuar në mënyrë proaktive i poseduesve duhet të jetë lehtësisht i arritshëm dhe i kuptueshëm, i përdorshëm, i rëndësishëm për qytetarët dhe i përditësuar rregullisht. Informimi është parakusht për një qeveri të përgjegjshme dhe bazë për procese demokratike – informacioni për punën e poseduesve u mundëson qytetarëve të nxjerrin përfundime adekuate dhe të marrin pjesë në vendimmarrje për çështje që janë në interes të tyre. Transparenca dhe qasja në informacione me karakter publik janë instrumente të pandashme në luftën kundër korrupsionit.

Nga 49 posedues të informacioneve të monitoruar, sipas metodologjisë së monitorimit, 10 posedues kanë nivel të lartë transparence, 30 posedues kanë transparencë mesatare dhe 9 posedues kanë nivel të ulët transparence. Poseduesit e monitoruar kanë një vlerë mesatare të transparencës proaktive.

Megjithatë, kjo nuk do të thotë se poseduesit duhet të jenë të kënaqur me transparencën e tyre për arsye se në faqet e internetit të numrit më të madh të poseduesve nga ky grup i institucioneve të monitoruara nuk është e lehtë të merren informacione të caktuara që janë me interes për qytetarët/kërkuesit e informacioneve me karakter publik.

Sipas rezultateve të monitorimit, më transparentët janë: NP Higjiena komunale-Shkup me 49.5 pikë, SHA MEPSO-Shkup dhe SHA TEC NEGOTINO-Negotinë me 42 pikë nga 55 pikë të mundshme. Duhet të theksojmë se faqet e internetit të institucioneve më të renditura kanë një mënyrë të lehtë dhe të kapshme për të bërë informacion publik me interes për kërkuesit dhe i inkurajojmë ata të monitorojnë dhe të ndërtojnë transparencën proaktive, si dhe llogaridhënien në punën e tyre ndaj qytetarëve.

Monitorimi i ueb-faqeve të Ndërmarrjeve Publike nën juridiksionin e komunave dhe qytetit të Shkupit dhe ndërmarrjeve publike dhe shoqatave aksionare në pronësi shtetërore tregoi se si posedues të informacioneve me karakter publik duhet të investojnë më shumë përpjekje  për të përmirësuar dhe forcuar sa më shumë proaktivitetin e tyre ndaj qytetarëve. Informacionet që ata i publikojnë duhet të vendoset në një baner/link të veçantë nën titullin LISTA E INFORMACIONEVE/QASJE E LIRË NË INFORMACIONE, gjë që do ta bëjë atë lehtësisht të kapshme për kërkuesit dhe në këtë mënyrë do të reduktojë numrin e kërkesave për qasje të lirë në informacione me karakter publik.

Raportin e monitorimit mund ta shkarkoni në linkun e mëposhtëm:

RAPORT NGA MONITORIMI I NP DHE SHA 2023

Accessibility Toolbar