PROMOVIMI I QASJES NË INFORMACIONE – SHQYRTIME NGA SHKËMBIMI RAJONAL EURO-MESDHETAR I PËRVOJAVE: “MBROJTJA E TË DREJTAVE TË NJERIUT, SUNDIMI I LIGJIT DHE DEMOKRACIA NËPËRMJET STANDARDEVE TË PËRBASHKËTA NË MESDHEUN JUGOR” (2022-2025)

02.05.2024

Njësia e Bashkëpunimit për Lirinë e Shprehjes e Këshillit të Evropës, në bashkëpunim me Komisionin CDAI për të Drejtën e Qasjes në Informacione, priti një konferencë të madhe rajonale në Rabat, Marok. Kjo ngjarje, e titulluar “Përqasjet euro-mesdhetare ndaj qasjes në informacione”, është një hap kyç drejt forcimit të qeverisjes transparente dhe mbrojtjes së të drejtës për qasje në informacione në rajonin tonë të përbashkët. Ngjarja rajonale u mbajt në kuadër të projektit “Liria e Shprehjes, Pluralizmi i Medias dhe Qasja në Informacione (SPV-FREXPLUME)”, një komponent i Programit Jugor V, një nismë e përbashkët midis Bashkimit Evropian dhe Këshillit të Evropës.

Duke bashkuar një numër të madh përfaqësuesish institucionalë për qasjen në informacione nga Maqedonia e Veriut, Maroku, Tunizia, Libani, Irlanda, Spanja, Portugalia, Serbia dhe Gjeorgjia, konferenca synoi të lehtësojë dialogun duke shkëmbyer praktika dhe njohuri të mira mbi standardet e Këshillit të Evropës, dhe veçanërisht Konventa për Qasjen në Dokumentet Zyrtare (Konventa Troms).

Drejtoresha e Agjencisë për qasje të lirë në informacione me karakter publik të Republikës së Maqedonisë së Veriut, Pllamenka Bojçeva, e përfaqësoi Agjencinë si një nga folësit në konferencë. Duke iu drejtuar të pranishmëve, drejtoresha prezantoi këndvështrime eksperimentale për procesin e trajtimit të ankesave në Agjenci me referencë të veçantë në praktikën gjyqësore në procedurat e Gjykatës Administrative dhe të Lartë Administrative.

Pjesëmarrësit u angazhuan në diskutime të frytshme të studimit të rastit dhe shkëmbim përvojash nga kolegët me ekspertë të Këshillit të Evropës, të cilët dhanë rekomandime për vendosjen e një standardi për performancën e treguesve të vetëvlerësimit në fushën e qasjes në informacione dhe njohurive të vlefshme për përmirësimin e mekanizmave dhe mjeteve në rajonin jugor të Mesdheut (Marok, Tunizi dhe Liban) dhe në vendet evropiane.

Video nga konferenca është në linkun e mëposhtëm:

https://www.youtube.com/watch?v=UDE0E6KpYZU

Accessibility Toolbar