NËNËSHKRUHET MEMORANDUM PËR BASHKËPUNIM ME SHOQATA TË “GAZETARËVE PËR TË DREJTAT E NJERIUT”

26.12.2022

Sot Agjencia për Mbrojtjen e të Drejtës për Qasje të Lirë në Informata të Karakterit Publik dhe Shoqata “ Gazetar për te drejtat e njeriut” -, nënshkruan Memorandum për bashkëpunim.

Memorandumi i bashkëpunimit parashikon bashkëpunimin e përbashkët të Agjencisë dhe Shoqatës GPNj, si dhe të institucioneve të tjera shtetërore, në lidhje me qasjen të lirë në informacione me karakter publik, si mjet për marrjen më të shpejtë të informacionit nepër institucione në lidhje me mbrojtjen e fëmijët nga zhdukja.

Agjencia është e përfshirë në aktivitetet e Projektit “Pilot-projekt për sistemin e paralajmërimit të hershëm për fëmijët e humbur” të cilin Shoqata e ka zbatuar në bashkëpunim me organizatën partnere EKPAT nga Austria.

Projekti, i cili filloi në korrik 2021 dhe do të zgjasë deri në dhjetor 2022, po zbatohet nga Human Rights Journal me mbështetjen financiare të Ministrisë Federale të Çështjeve Sociale, Shëndetësisë, Kujdesit dhe Mbrojtjes së Konsumatorit të Republikës së Austrisë. Qëllimi kryesor i projektit është ndalimi i aktiviteteve dhe fillimi i zhvillimit të Sistemit të Paralajmërimit të Hershëm për fëmijët e zhdukur.

Në kuadër të ciklit të projektit janë zhvilluar aktivitete të shumta deri në dhjetor 2022, përmes prezantimit të praktikave të mira dhe përfshirjes së palëve të ndryshme të prekura në procesin e eliminimit të tregtisë së punës/shfrytëzimit seksual, dhe Agjencia merr pjesë aktive në disa tryeza të rrumbullakëta në seminare dhe vizita studimore.

Accessibility Toolbar