NË PERIUDHËN NË VIJIM AGJENCIA NUK DO TË PUNOJË ME PALË – KOMUNIKIMI DO TË BËHET NËPËRMJET POSTËS ELEKTRONIKE APO NËPËRMJET TELEFONIT

19.03.2020

Agjencia për mbrojtje të së drejtës për qasje të lirë në informacione me karakter publik, në pajtueshmëri me rekomandimet e Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut në periudhën në vazhdim nuk do të punojë me palë.

Për shkak rë masave preventive, Agjencioni u bën lutje subjekteve juridike dhe personave fizik, komunukimin me Agjencionin ta realizojnë nëpërmjet postës elektronike, duke i dorëzuar dokumentacionin – ankesa, pyetje etj. në formë të skenuar nëpërmjet postës elektronike komspi@komspi.mk

Mënyrën e tillë të punës Agjencioni do ta zbatojë deri në mbarimin e kufizimeve, gjegjësisht deri sa të marim rekomandime të reja nga Qeveria, Ministria e shëndetësisë, apo nga ndonjë tjetër organ kompetent.

Accessibility Toolbar