INFORMACION SIPAS PROCESVERBALIT TË MBLEDHJES SË 121 (24 JANAR TË VITIT 2023) TË QEVERISË SË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË SË VERIUT

04.06.2024

 

Agjencia për mbrojtjen e të drejtës për qasje të lirë në informatat me karakter publik, duke vepruar në bazë të ekstraktit nga propozim-procesverbali i seancës së njëqind e njëzet e një të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut të mbajtur më 24 janar 2023, ka përgatitur informacion të cilin ia dorëzoi Zyrës së Zëvendës Ministrit të Qeverisë, përgjegjëse për politikat e qeverisjes së mirë, për zbatimin e Informacionit për përmirësimin e transparencës dhe llogaridhënies së institucioneve të sektorit publik duke publikuar informacionin e detyrueshëm sipas Ligjit për Qasje të Lirë në Informata me Karakter Publik. në faqet e internetit të institucioneve, si dhe publikimi i informacionit më të kërkuar të sistemuar sipas lëmive.

Mund të njiheni më shumë rreth Informacionit në linkun e mëposhtëm:

Informacion sipas procesverbalit të mbledhjes së 121 (24 janar të vitit 2023) të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut

Accessibility Toolbar