PROJEKTE DHE AKTIVITETE PROJEKTUESE

 • NDI

  03/12/20
  Në korrik të vitit 2020, Agjencia në bashkëpunim me NDI-Maqedonia Veriore, së bashku me CEFE Maqedoni, organizuan një trajnim të trajnerëve për punonjësit e Agjencisë. Pjesëmarrësit fituan aftësitë e nevojshme se si të zhvillojnë trajnime për poseduesit e informacionve publike mbi zbatimin e risive të Ligjit për Qasje të Lirë në Informacionin Publik. Duke iu...
  more...
 • QKQ

  03/12/20
  Më 17 shkurt 2020, Agjencia në bashkëpunim me Qendrën për Komunikime me Qytetarë (QKQ) nga Shkupi, organizuan një punëtori me anëtarët e grupit punues të cilët punuan në ndryshimet dhe plotësimet e Ligjit në 2018 dhe 2019. Qëllimi kryesor i punëtorisë ishte një diskutim mbi dilemat që dalin nga zbatimi praktik i Ligjit për Qasje...
  more...
 • PRAVOMATIKA

  03/12/20
  Sesion konsultimi online për anëtarët e Komisionit për Kundërvajtje të Agjencisë me ekspertë të jashtëm, me qëllim të forcimit të ekspertizës së Komisionit në kryerjen e procedurës kundërvajtëse.

Accessibility Toolbar