PROJEKTE DHE AKTIVITETE PROJEKTUESE

 • ICIC

  18/05/23
    Agjencia për Mbrojtjen e të Drejtës për Qasje të Lirë në Informacione me Karakter Publik është pranuar si anëtare e plotë e Konferencës Ndërkombëtare të Komisionerëve të Informacioneve (ICIC). Kryetari dhe Sekretariati i ICIC, i kryesuar nga Instituti Kombëtar i Meksikës për Transparencën, Qasje në Informacione dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale (INAI), informuan...
  more...
 • GAZETARË PËR TË DREJTAT E NJERIUT

  18/05/23
    Në kuadër të projektit “Projekti pilot për Sistemin e Paralajmërimit të Hershëm për Fëmijët e Zhdukur”. Projekti, i cili filloi në korrik të vitit 2021 dhe do të zgjasë deri në dhjetor 2022, po zbatohet nga Gazetarët për të Drejtat e Njeriut në bashkëpunim me organizatën partnere EKPAT-Austri, me mbështetjen financiare të Ministrisë Federale...
  more...
 • QENDRA ARHUS – OSBE

  18/05/23
    Në pajtueshmëri me Memorandumin për bashkëpunim të nënshkruar mes AMDQLIKP dhe Qendrës Arhus, në vitin 2022 u mbajtën disa trajnime edukative me temë: “Zbatimi i Koventës së Arhusit në Maqedoninë e Veriut”. Në trajnimet, të cilat ishin të pandryshuara për administratën shtetërore, zbatimin e Konventës së Aarhusit në Maqedoninë e Veriut e prezantoi Petar...
  more...
 • IRI

  18/05/23
    Në vitin 2021, në organizim të Institutit Republikan Ndërkombëtar (IRI), Agjencia për Mbrojtjen e të Drejtës për Qasje të Lirë në Informacione me Karakter Publik mbajti një trajnim dyditor me temë: “Rritja e transparencës dhe llogaridhënies së të ardhurave dhe shpenzimeve tek partitë politike – Zbatimi i Ligjit për qasje të lirë në informata...
  more...
 • OSBE – Misioni në Shkup

  18/05/23
  Në kuadër të bashkëpunimit ndërmjet AMDQLIKP-së dhe KSHPK-së me mbështetjen e Misionit të OSBE-së në Shkup në vitin 2022, ka filluar një aktivitet i përbashkët – Dizajnimi, zhvillimi dhe zbatimi i kursit të e-learning mbi parimin e qeverisjes demokratike të transparencës dhe llogaridhënies. Transparenca është një nga parimet kryesore të qeverisjes demokratike. Ai i referohet...
  more...
 • AID – USAID

  18/05/23
  Projekti për Angazhimin Qytetar (PAQ) është një program gjashtëvjeçar i financuar nga USAID që punon për të arritur dy qëllime: 1) Forcimin e angazhimit konstruktiv të OQ-ve për politikat dhe çështjet me interes publik; dhe (2) Rritjen dhe ruajtjen e angazhimit të të rinjve në jetën publike në Maqedoninë e Veriut. Instituti i Menaxhimit Lindje-Perëndim...
  more...
 • NDI

  03/12/20
  Në korrik të vitit 2020, Agjencia në bashkëpunim me NDI-Maqedonia Veriore, së bashku me CEFE Maqedoni, organizuan një trajnim të trajnerëve për punonjësit e Agjencisë. Pjesëmarrësit fituan aftësitë e nevojshme se si të zhvillojnë trajnime për poseduesit e informacionve publike mbi zbatimin e risive të Ligjit për Qasje të Lirë në Informacionin Publik. Duke iu...
  more...
 • QKQ

  03/12/20
  Më 17 shkurt 2020, Agjencia në bashkëpunim me Qendrën për Komunikime me Qytetarë (QKQ) nga Shkupi, organizuan një punëtori me anëtarët e grupit punues të cilët punuan në ndryshimet dhe plotësimet e Ligjit në 2018 dhe 2019. Qëllimi kryesor i punëtorisë ishte një diskutim mbi dilemat që dalin nga zbatimi praktik i Ligjit për Qasje...
  more...
 • PRAVOMATIKA

  03/12/20
  Sesion konsultimi online për anëtarët e Komisionit për Kundërvajtje të Agjencisë me ekspertë të jashtëm, me qëllim të forcimit të ekspertizës së Komisionit në kryerjen e procedurës kundërvajtëse.

Accessibility Toolbar