U SHËNUA 28 SHTATORI – DITA NDËRKOMBËTARE PËR QASJE UNIVERSALE NË INFORMACIONE

28.09.2021

Sot, në një ngjarje hibride, Agjencia për Mbrojtjen e të Drejtës për Qasje të Lirë në Informacione me Karakter Publik shënoi 28 Shtatorin – Ditën Ndërkombëtare për Qasje Universale në Informacione.

Në prani të mysafirëve të përzgjedhur përfshirë Freck Janmaat – Shef i Departamentit në Delegacionin e Bashkimit Evropian dhe Z. Ljupço Nikolovski – Zëvendëskryeministër për Luftën kundër Korrupsionit dhe Krimit, Zhvillimit të Qëndrueshëm dhe Burimeve Njerëzore, rezultatet e Agjencisë u prezantuan në vitin e kaluar, mjetet e krijuara të IT-së si dhe planet për avancimin e ardhshëm të proceseve demokratike në vendin tonë, duke mundësuar rrjedhje të pandërprerë dhe qasje të lirë në informacione me karakter publik dhe duke lehtësuar realizimin e të drejtës së garantuar me kushtetutë të qytetarëve për të pasur njohuri mbi punën e institucioneve.

Këtë vit, të gjitha 639 Ankesat e paraqitura në Agjenci janë trajtuar. Unë do të doja të theksoja përfitimin më të madh që Agjencia ka arritur në punën e saj. Si kurrë më parë në 15 vitet e zbatimit të ligjit, përqindja e ankesave të paraqitura në lidhje me heshtjen e administratës përgjysmohet. Cfare do te thote ajo? Nëse në vitet e mëparshme treguesi i përqindjes që mbajtësit nuk veprojnë brenda periudhës së përcaktuar me ligj shkonte midis 70-80%, këtë vit është 37 përqind, që tregon se mbajtësit veprojnë dhe u përgjigjen kërkesave të aplikuesve. Unë jam i kënaqur të konkludoj se Agjencia po themelohet si një institucion që përmirëson ndjeshëm disponueshmërinë e informacionit publik në vendin tonë, por gjithashtu punon në ndërgjegjësimin dhe edukimin e qytetarëve në ushtrimin e kësaj të drejte dhe është gjithashtu një partner i rëndësishëm i institucioneve – mbajtësve në promovimin e transparencës së tyre. “- tha drejtoresha e Agjencisë për Mbrojtjen e të Drejtës për Qasje të Lirë në Informacione me Karakter Publik, Pllamenka Bojçeva.

Në kuadër të projektit IPA 2, përveç Planit strategjik të Agjencisë, disa Doracakë dhe broshura dhe mjete dixhitale, në vijim është edhe fushata e titulluar si “Promovimi i transparencës dhe përgjegjësisë në administratën publike”.

“Përmbajtja që jam e sigurt që e keni vënë re në rrjetet sociale nën hashtagun “Dua të di “ synon të informojë, edukojë dhe rrisë ndërgjegjësimin e qytetarëve për të ushtruar të drejtën e tyre për të pasur qasje në informacione me karakter publik, në mënyrë që qytetarët të kenë njohuri mbi punën e institucioneve dhe do të stimulojë transparencën e institucioneve në kryerjen e aktiviteteve të tyre. “- shtoi drejtoresha Bojçeva.

Delegacioni evropian vazhdon të punojë në partneritet me Agjencinë në rrugën drejt arritjes së standardeve të larta të BE -së për një shoqëri demokratike transparente. “Qëllimi i këtij projekti është të ndihmojë institucionet shtetërore në ndërtimin e një qasjeje tërësore dhe sistematike duke zbatuar transparencën dhe llogaridhënien. Dhe kjo nuk vlen vetëm për institucione të caktuara, por për të gjithë në shoqëri: Qeveria, Administrata Publike në nivel qendror dhe lokal, ekonomia, shoqëria civile, media dhe qytetarët. “Transparenca dhe llogaridhënia janë faktorët më të rëndësishëm në minimizimin e korrupsionit dhe forcimin e integritetit,” tha Freck Janmaat, Shef i Divizionit në Delegacionin e Bashkimit Evropian.

Vullneti dhe investimet e të gjitha organeve shtetërore janë kyçe në procesin e harmonizimit me rregulloret e BE -së për transparencën dhe llogaridhënien, të cilën e theksoi zëvendëskryeministri për luftën kundër korrupsionit dhe krimit, zhvillimit të qëndrueshëm dhe burimeve njerëzore, Ljupço Nikollovski.

“Në 4 vitet e fundit, Qeveria e RMV ka marrë masa dhe aktivitete të shumta për të rritur transparencën dhe llogaridhënien, jo vetëm të Qeverisë, por të të gjitha institucioneve, me qëllimin e vetëm të hapjes së institucioneve dhe rritjen e besimit të qytetarëve në institucione. Zbulimi proaktiv i informacionit nga Qeveria dhe thjeshtimi i procedurave administrative janë mënyra shtesë për të promovuar transparencën që shkojnë përtej praktikave tradicionale për qasjen në informacionin publik. Kjo është një qeveri që e bën luftën kundër korrupsionit një përparësi kryesore. “Dhe kur themi një front të gjerë për luftën kundër korrupsionit dhe krimit, transparenca është e pashmangshme, kjo është gjysma e luftës kundër kësaj të keqe,” tha Nikollovski.

Në ngjarje fjalime kishin edhe  Aleksandar Kashumov ekspert kyç në projektin IPA 2 Promovimi i Transparencës dhe Llogaridhënies në Administratën Publike, i cili tha – “Unë jam veçanërisht i kënaqur dhe i nderuar që punoj ngushtë me Agjencinë për të forcuar kapacitetet e saj për të përmirësuar ligjin si mjet i fortë për qytetarët, transparenca e qeverisë dhe parandalimi i korrupsionit. ” , si dhe Darko Antiq – Kërkues i Informacionit nga Shoqata për Emancipim, Solidaritet dhe Barazi të Grave – ESE, Shkup.

Ngjarja u shfrytëzua edhe për prezantimin e mjeteve digjitale të cilat e modernizojnë dhe lehtsojnë qasjen në informacione me karakter publik.

“Mjetet e modernizuara të TI -së për përmirësimin e kapacitetit operacional të Agjencisë dhe ofrimin e shërbimeve të përmirësuara për kërkuesit dhe poseduesit e informacioneve me karakter publik janë përgatitur dhe vënë në punë. Këto janë E-portal për Aplikantët (slobodenpristap.mk) dhe portali i dytë që është menduar për poseduesit e Informacioneve.” – tha në prezantimin e tij prof. Boro Jakimovski – Ekspert kryesor në IPA2 Promovimi i Transparencës dhe Llogaridhënies në Projektin e Administratës Publike.

Ligji i parë për qasje të lirë në informacione me karakter publik u soll në shtetin tonë në vitin 2006, ndërsa Agjencia për herë të dytë e shënon Ditën ndërkombëtare për qasje universale në informacione.

Accessibility Toolbar