ËSHTË PËRGATITUR ANALIZA PËR HESHTJEN E ADMINISTRATËS

11.08.2022

Agjencia për Mbrojtjen e të Drejtës për Qasje të Lirë në Informacione me Karakter Publik dhe Asociacioni për Nisma Demokratike kanë bërë një analizë të shkurtër që i përgjigjet pyetjeve se pse dhe për çfarë arsye institucionet nuk u përgjigjen kërkesave të paraqitura për informacion publik. Në të njëjtën kohë, teksti trajton aspekte shtesë që lidhen me zbatimin e ligjit.

Accessibility Toolbar