EU PROJEKTE

  • IPA 2017

    25/10/20
    IPA 2017 20.10.2020 Në nëntor 2019, projekti IPA 2 i financuar nga BE-ja “Promovimi i transparencës dhe llogaridhënies së administratës publike në Republikën e Maqedonisë së Veriut” (ЕУП/139891/DH/SER/MK),  IPA 2 EU Funded Project (“Promoting Transparency and Accountability in Public Administration of North Macedonia, referred to as ProTracco (Public Reference Europe Aid/139891/DH/SER/MK)). Agjencia është përfituesi i dytë i drejtpërdrejtë...
    more...

Accessibility Toolbar