U nënshkrua Memorandum për bashkëpunim mes Agjencisë për mbrojtje të së drejtës për qasje të lirë në informacione me karakter publik dhe Ministrisë për shoqëri informatike dhe administratë

21.06.2021
memorandum za sorabotka aspi

Ministri i Shoqërisë informatike dhe Administratës, Jeton Shaqiri dhe Drejtori i Agjencisë për Mbrojtjen e të Drejtës për Qasje të Lirë në Informacione me Karakter Publik, Pllamenka Bojçeva, nënshkruan një Memorandum Bashkëpunimi.

Ky Memorandum promovon bashkëpunimin ndërmjet Agjencisë dhe Ministrisë në fushën e qasjes së lirë në informacione me karakter publik.

Me nënshkrimin e këtij Memorandumi, palët shprehin gatishmërinë e tyre për të bashkëpunuar në fushën e qasjes së lirë në informacione me karakter publik, duke rritur ndërgjegjësimin e publikut për të drejtën për qasje të lirë në informacione me karakter publik dhe duke ngritur kapacitete për zbatimin e qëndrueshëm të legjislacionit.

Lënda e këtij memorandumi është edukimi i punonjësve në Ministri për ushtrimin e së drejtës për qasje të lirë në informacione me karakter publik dhe rritjen e transparencës aktive, në mënyrë që të zbatohen në mënyrë të vazhdueshme dispozitat e Ligjit për Qasje të Lirë në Informacione me karakter Publik dhe këshillimi për çështje brenda fushëveprimit të kompetencës së tij.

Accessibility Toolbar