TRYEZË E RUMBULLAKËT: “STANDARDET E INTEGRITETIT NË SEKTORIN PUBLIK SIPAS KONVENTËS SË KOMBEVE TË BASHKUARA KUNDËR KORRUPSIONIT (NENI 7, 8 DHE 10)”

12.10.2022

Përfaqësuesit e Agjencisë për Mbrojtjen e të Drejtës për Qasje të Lirë në Informacion me Karakter Publik sot morën pjesë në tryezën e rrumbullakët me temë: “Standardet e integritetit në sektorin publik sipas Konventës së Kombeve të Bashkuara kundër Korrupsionit (nenet 7, 8 dhe 10 )”.

Tryeza e rrumbullakët u organizua nga Ministria e Drejtësisë, me mbështetjen e UNDP-së. Në aktivitet morën pjesë përfaqësues të institucioneve vendase dhe ekspertë të huaj në fushën e parandalimit të korrupsionit, si dhe përfaqësues të delegacioneve dhe organizatave të huaja dhe vendase. Tryeza e rrumbullakët iu kushtua rritjes së ndërgjegjësimit dhe detyrimeve që dalin nga nenet 7, 8 dhe 10 të Konventës së Kombeve të Bashkuara kundër Korrupsionit, respektimit të legjislacionit dhe praktikave të mira dhe sfidave në zbatimin e standardeve të integritetit në sektorin publik.

Të pranishmëve iu drejtua drejtoresha e Agjencisë, Plamenka Bojçeva, e cila theksoi se: “nga pikëpamja e Agjencisë për Mbrojtjen e të Drejtës për Qasje të Lirë në Informatat me Karakter Publik, integriteti i ndërtimit arrihet përmes ndërtimit të institucioneve të përgjegjshme, transparente, dhe llogaridhënese dhe vendosja e mbi këtë grup vlerash dhe normash në nivel institucional, nënkupton ndërtimin dhe vendosjen e integritetit kombëtar apo publik. Integriteti publik çon në pajtueshmëri dhe respektim të vazhdueshëm ndaj vlerave, parimeve dhe normave të përbashkëta etike të mbështetjes, si dhe dhënies së përparësisë interesit publik mbi atë privat.”  Bojçeva theksoi: … presioni publik dhe pjesëmarrja e qytetarëve janë mekanizma jashtëzakonisht të fuqishëm që funksionojnë vetëm nëse qytetari është i informuar në mënyrë adekuate dhe të vazhdueshme për shoqërinë në të cilën jeton, për mënyrën dhe rrethanat në të cilat krijohen, miratohen dhe zbatohen politikat publike, mënyrën se kush i shpenzon fondet publike”.

Me temën: “Përvojat në zbatimin e masave për parandalimin e korrupsionit lidhur me nenet 7, 8 dhe 10 të KKKBK-së”, “Masat e marra për avancimin e zbatimit”, preyentim pati edhe Petar Gajdov, ndihmës shef i Sektorit për Çështje Juridike, të Përgjithshme dhe Administrative. Çështjeve, ku prezantoi aktivitetet e ndërmarra në lidhje me promovimin e zbatimit të politikës së integritetit nga Agjencia.

Accessibility Toolbar