RAPORT PËR MONITORIMIN E ZBATUAR TË DOKUMENTEVE DHE INFORMACIONEVE TË SHPALLURA TË CILAT NDËRMARRJET DHE ENTETE NË KOMPETENCË TË KOMUNAVE JANË TË OBLIGUAR T’I SHPALLIN NË UEB-FAQE

01.07.2021

Agjencia për mbrojtjen e të drejtës për qasje të lirë në informacione me karakter publik, në përputhje me kompetencat e tij, monitoroi 47 posedues, pra faqet e regjistruara në internet të ndërmarrjeve dhe enteve publike, dhe të publikuara në Listën e poseduesve të informacioneve në faqen e internetit të Agjencisë. Ueb – faqet e nëntë poseduesve janë joaktive dhe nuk mund të vlerësohen për transparencën e tyre aktive. Njësia për Bashkëpunim dhe Analizë ishte përgjegjës për monitorimin e zbulimit të plotë të dokumenteve dhe informacioneve që poseduesit e informacioneve janë të detyruar të botojnë në faqet e tyre të internetit sipas Nenit 10 të Ligjit për Qasje të Lirë në Informacione me Karakter Publik.

Në mënyrë proaktive informacionet e shpallura të poseduesve duhet të janë të kapshme lehtë dhe të kuptueshme, që të mund të shfrytëzohen, të jenë relevante për qytetarët dhe të njëjtat rregullisht të azhurohen.

Duhet të theksohet se faqet e internetit e poseduesve të monitoruar azhurnohen në përputhje me kompetencat e tyre dhe ata kanë funksionin e tyre si informatori i parë për qytetarët dhe shërbimet që ata ofrojnë. Ne gjithashtu do të dëshironim të theksonim se monitorimi vendosi një praktikë të mirë, nga ana e disa prej poseduesve, për respektimin e detyrimit ligjor për të publikuar Raportin Vjetor (NENI 36) në faqet e tyre të internetit.

Sipas metodologjisë së përcaktuar, në lidhje me nenin 10 të Ligjit, është kontrolluar nëse poseduesit e monitoruar kanë publikuar të gjitha 22 kategoritë e informacionit që ata janë të detyruar të botojnë në faqet e tyre të internetit dhe nëse informacioni i publikuar është i plotë dhe i azhurnuar. Gjegjësisht, secili lloj i informacionit të kërkuar të botuar plotësisht dhe azhurnuar u vlerësua me notën 1, çdo publikim i pjesshëm i informacionit të kërkuar u vlerësua me notën 0,5, dhe çdo informacion i pabotuar (ose i botuar jo-transparent) u vlerësua me 0 pikë.

Në varësi të numrit të përgjithshëm të pikëve që poseduesit e monitoruar morën në lidhje me publikimin e dokumenteve dhe informacioneve të nevojshme në përputhje me nenin 10 të ligjit, u bë një gradim i shkallës së përmbushjes së detyrimit ligjor për transparencën e tyre aktive, si më poshtë: posedues me nivel shumë të ulët të transparencës që kanë midis 0 dhe 6 pikë, nivel të ulët midis 7 dhe 10 pikë, posedues me nivel mesatar nga 10 dhe 14 pikë, dhe nivel të lartë të transparencës nga 17 në 21 pikë. Në këtë mënyrë, u përcaktua se 3 posedues janë kryesisht transparentë në raport me informacionin e publikuar, 8 posedues kanë një nivel të mesëm transparence, 5 kanë një nivel të ulët dhe 22 kanë një nivel shumë të ulët të performancës në lidhje me transparencën aktive.

Agjencia, duke kryer monitorimin, përcaktoi që transparenca aktive e poseduesve është akoma në një nivel të ulët dhe në të ardhmen, trajnimet që organizon vazhdimisht për personat zyrtarë të poseduesve të informacioneve do të theksojnë transparencën aktive dhe zbatimin e qëndrueshëm të nenit 10 të Ligjit për QLIKP, sepse në këtë mënyrë, poseduesve i ndihmojnë qytetarët të kuptojnë më mirë funksionimin e institucioneve, të drejtat dhe detyrimet e tyre, mënyrën në të cilën ata mund të ndikojnë në vendimmarrjen që reflekton në jetën e tyre të përditshme dhe punën, si dhe të kenë qasje më të lehtë në shërbimet që u ofrojnë atyre institucionet nën juridiksionin e vetëqeverisjes lokale.

Accessibility Toolbar