RAPORT PËR IMPLEMENTIMIN (TETOR 2021 – TETOR 2022) MBI FUSHËN PRIORITARE: TRANSPARENCË, LLOGARIDHËNIE, PROAKTIVITET DHE INKLUZIVITET TË PAK 5 PËR PARTNERITET PËR QEVERISJE TË HAPUR

17.02.2023

Sipas Raportit për zbatimin e fushës prioritare: transparenca, llogaridhënia, proaktiviteti dhe gjithëpërfshirja Tetor 2021 – Tetor 2022 të Planit të 5-të Kombëtar të Veprimit për Partneritet për Qeverisje të Hapur, përmirësimi apo avancimi më i madh është vërejtur në publikimin e të dhënave për civilët. organizatat shoqërore, si dhe në pjesën e publikimit të informacionit publik nga institucionet. Rreth 92% e institucioneve si posedues të informacionit publik dorëzojnë raporte në Agjencinë për Qasje të Lirë në Informacione me Karakter Publik, e cila, nga ana tjetër, i integron ato në raportet e veta. Këto dy nisma vlerësohen si “iniciativa yje” në këtë fushë prioritare.

Autori i Raportit thekson punën aktive të Agjencisë, si një institucion i përkushtuar veçanërisht për realizimin e angazhimit që është pjesë e PKV 5. Angazhimi përfshin përpjekjet e intensifikuara të Agjencisë për të përmirësuar transparencën aktive midis mbajtësve të informacionit. dhe ndonëse zbatimi i këtij zotimi mund të përkufizohet si i përfunduar, ai është një proces që do të zhvillohet në vazhdimësi deri në përfundimin e PAK 5 të zbatuar e më tej, thuhet në Raport. Pritet që me realizimin e angazhimit të ketë rritje të disponueshmërisë së informacionit nga institucionet për qytetarët, që do të thotë se nga njëra anë do të ulet presioni ndaj institucioneve duke paraqitur kërkesa për qasje të lirë në informacione me karakter publik, por nga ana tjetër u mundësua pjesëmarrja efektive e qytetarëve në krijimin e politikave, si dhe përmirësimi i cilësisë së shërbimeve dhe informacionit që qytetarët marrin nga poseduesit e informacionit.

Raporti thekson se hapja e bashkëpunimit të Agjencisë me organizatat e shoqërisë civile, si dhe puna e përbashkët në krijimin dhe zbatimin e angazhimit, kontribuon drejtpërdrejt në zbatimin e suksesshëm të tij. Agjencia vazhdon të mbetet e hapur për bashkëpunim me organizatat e shoqërisë civile, si në lidhje me planin e ardhshëm të veprimit për PQH, ashtu edhe në promovimin e transparencës aktive si synim për të përmbushur të drejtën e garantuar me Kushtetutë për akses në informacion, duke ofruar shërbimet e mbajtësve të informacionit. në një mënyrë të shpejtë dhe të thjeshtë. Në të njëjtën kohë, poseduesit e informacionit marrin legjitimitetin e nevojshëm, sepse demonstrojnë përgjegjësi në punën e tyre, dhe kështu rikthejnë besimin e qytetarëve në institucionet.

Accessibility Toolbar