RAPORT MBI VERIFIKIMIN E DOKUMENTEVE DHE INFORMATAVE TË PUBLIKUARA QË BARTËSIT E INSTITUCIONEVE SHTETËRORE NË REPUBLIKËN E MAQEDONISË VERIORE JANË TË DETYRUAR T’I PUBLIKOJNË NË WEB-FAQET E TYRE

19.12.2022

Sipas Planit të Veprimit për zbatimin e Strategjisë së Reformës së Administratës Publike 2018-2023, në objektivin e veçantë Masa 3.4.1.6. Duke forcuar mekanizmat për disponueshmërinë e informacionit me karakter publike, Agjencia për Mbrojtjen e të Drejtës për Qasje të Lirë në Informata  me Karakter  Publike ka kryer monitorimin e faqeve të internetit të poseduesve të pushtetit qendror për vitin 2022.

Objektivi i monitorimit ishin 22 kategori të  informacionit, në përputhje me nenin 10 të Ligjit për Qasje të Lirë në Informacione Publike dhe publikimi i tyre  në uebfaqet  e poseduesve të informacionit.

Nga gjithsej 146 institucione shtetërore të regjistruara në Listë si posedues , janë monitoruar faqet e internetit të 120 poseduesve te informative me karakter publik. Njëmbëdhjetë instirucione  nuk janë përfshirë nga monitorimi, pasi nuk kanë faqet e tyre të internetit. Faqja e një institucioni (Agjencia për Cilësinë dhe Akreditimin e Institucioneve Shëndetësore) nuk mund të analizohej sepse gjatë monitorimit të saj ishte joaktive, pra nuk kishte qasje, ndërsa 13 njësi rajonale të Prokurorisë së Shtetit të RSM janë një pjesë përbërëse e Prokurorisë së Shtetit dhe nuk monitorohen.

Monitorimi u krye sipas metodologjisë së zbatuar në bashkëpunim me ekspertë të jashtëm, të angazhuar nga Projekti IPA II “Transparenca dhe Përgjegjshmëria e Administratës Publike”, përfituese e të cilës është Agjencia. Pyetësori i përgatitur përmbante gjithsej 30 pyetje të dala nga neni 10 i ligjit. Disa prej tyre përmbanin një ose më shumë nënpyetje, dhe numri maksimal i pikëve të mundshme ishte 52. Poseduesit  e të dhënave të publikuara merrnin 0, 0.5 dhe 1 pikë, në varësi të numrit dhe aktualitetit të dokumenteve të publikuara. Pyetësori iu shpërnda mbajtësve, të cilëve iu kërkua të bënin një vetëvlerësim të transparencës së tyre.

Brenda afatit për dorëzimin e përgjigjeve në Agjenci, poseduesit kanë dorëzuar 68 pyetësorë, prej të cilëve 11 nuk kanë pasur lidhje me dokumentet specifike siç janë kërkuar dhe nuk janë marrë parasysh gjatë monitorimit të ueb faqeve.

Në varësi të numrit  të përgjithshëm  të pikëve që kanë marrë mbajtësit e monitoruar në lidhje me dokumentet dhe informacionet e nevojshme të publikuara në përputhje me nenin 10 të ligjit, është bërë një klasifikim i shkallës së përmbushjes së detyrimit ligjor për transparencën aktive të tyre, si më poshtë. : mbajtës me nivele shumë të ulëta transparence që kanë nga 0 deri në 20 pikë, me një nivel të ulët midis 20 dhe 30 pikë, mbajtës të nivelit të mesëm midis 30 dhe 40 pikë dhe me një nivel të lartë transparence midis 40 dhe 52 pikë. Duke vepruar kështu, u konstatua se 25 mbajtës kanë një shkallë të lartë transparence në lidhje me informacionin e publikuar, 56 kanë një nivel mesatar të transparencës, 29 kanë një nivel të ulët dhe 9 kanë një nivel shumë të ulët të përmbushjes në lidhje me transparencën aktive. .

Sipas rezultateve të monitorimit, më transparente janë Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Administrimit të Ujërave dhe Ministria e Mbrojtjes me përkatësisht 49.5 dhe 48.5, e ndjekur nga Ministria e Financave dhe Fondi i Sigurimeve Pensionale dhe Invalidor të Republikës së Maqedonisë s[ Veriut  me 45.5 pikë Ministria e Bujqësisë  Pylltarisë dhe Menaxhimit të Ujërave këtë vit ka treguar transparencën më të madhe në ueb faqen e saj, përkatësisht në informacionin e publikuar në përputhje me nenin 10 të Ligjit për QLIKP. Vitin e kaluar, Ministria e Administratës Publike ishte ndër institucionet me nivel të ulët të transparencës, gjë që tregon se me publikimin e informacionit në mënyrë proaktive, poseduesit mund të rrisin proaktivitetin dhe llogaridhënien e tyre, mbi të gjitha ndaj qytetarëve dhe në këtë mënyrë, qasja në informacione nga karakteri publik do të jetë e disponueshme për kërkuesit në një mënyrë të lehtë dhe të arritshme.

Agjencia, duke kryer monitorimin, konstatoi se pronarët mund dhe duhet të përmirësojnë planin e proaktivitetit ndaj qytetarëve dhe të vendosin informacionin që publikojnë në një baner/link të veçantë nën titullin LISTA E INFORMACIONIT TË NJË KARAKTER PUBLIK në faqen kryesore të faqet e internetit. Në këtë mënyrë, dokumentet do të jenë në dispozicion të aplikantëve, si dhe do të reduktohet numri i kërkesave për qasje falas në informacione publike. Edhe  në të ardhmen, në trajnimet që Agjencia organizon në vazhdimësi për zyrtarët me mbajtës të informacionit, do të theksojë transparencën aktive dhe zbatimin konsekuent të nenit 10 të Ligjit për sigurinë e informacionit, sepse në këtë mënyrë poseduesit i ndihmojnë qytetarët që të kuptojnë më mirë funksionimin e institucioneve, të drejtat dhe detyrimet e tyre, mënyrën se si ato mund të ndikojnë në marrjen e vendimeve që reflektohen në jetën dhe punën e tyre të përditshme, si dhe për t’ua lehtësuar aksesin në shërbimet e ofruara nga institucionet qendrore.

Raportin e monitorimit mund ta shkarkoni në linkun e mëposhtëm: https://aspi.mk/wp-content/uploads/2022/12/ИЗВЕШТАЈ-ЗА-МОНИТОРИНГ-ДРЖАВНИ-ИНСТИТУЦИИ-2022.pdf  

Shënim – Raporti I monitorimit është në process të përkthimit ne Gjuhën Shqipe, do të publikohet sapo të jetë gati!

Accessibility Toolbar