RAPORT MBI ANALIZËN E KRYER PËR PËRMIRËSIMIN E TRANSPARENCËS DHE PËRGJEGJËSISË SË MBARTËSVE TË INFORMACIONIT PËR QASJE FALAS NË INFORMACION PUBLIK

05.09.2022

Agjencia për Mbrojtjen e të Drejtës për Qasje të Lirë në Informata Publike ka përgatitur një Raport për analizën e bërë për promovimin e transparencës dhe llogaridhënies së poseduesve të informacionit për qasje të lirë në informacione publike. Sipas Konkluzionit të miratuar në seancën e gjashtëdhjetë e tretë të Qeverisë së RSM-së të mbajtur më 20.07.2022, Agjencia urdhërohet të kërkojë nga të gjithë poseduesit e informacionit që të bëjnë listën e të dhënave më të kërkuara në përputhje me Ligjin për Qasje të Lirë në Informimi Publik në periudhën prej 1.1.2020 deri më 30.06.2022, me përjashtim të të dhënave tashmë të publikuara në përputhje me nenin 10 të Ligjit. Për të gjithë 1445 poseduesit e informacionit, të publikuar në Listën e Bartësve të Informacionit, Agjencia u ka dorëzuar kërkesë, jo më vonë se 10 gusht 2022, për të vepruar sipas Konkluzionit të Qeverisë së RSM-së.

Raporti gjendet në linkun e mëposhtëm: RAPORT MBI ANALIZËN E KRYER PËR PËRMIRËSIMIN E TRANSPARENCËS DHE PËRGJEGJËSISË SË MBARTËSVE TË INFORMACIONIT

Accessibility Toolbar