KONFERENCA PËRFUNDIMTARE E PROJEKTIT IPA 2: “PËRPARIMI I TRANSPARENCËS DHE LLOGARIDHËNIESËS SË ADMINISTRATËS PUBLIKE”

07.11.2022

Konferenca finale e projektit IPA 2: “PËRPARIMI I TRANSPARENCËS DHE LLOGARIDHËNIESËS SË ADMINISTRATËS PUBLIKE”,financuar nga Bashkimi Evropian dhe zbatuar nga një konsorcium i udhëhequr nga PwC, së bashku me Fondacionin Programi për Qasje  në Informacion, u mbajt në organizim të PricewaterhouseCoopers Projekti u zbatua në periudhën nga nëntori 2019 deri në nëntor 2022. Përfitues të projektit ishin Agjencia për Mbrojtjen e të Drejtës për Qasje të Lirë në Informacion me Karakter Publik dhe Komisioni Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit, me qëllim përmirësimin e funksionimin e tyre operacional, duke kontribuar në rritjen e integritetit dhe etikës së institucioneve publike, si dhe në përmirësimin e transparencës dhe llogaridhënies së administratës publike.

Në konferencën finale, para përfaqësuesve të pranishëm nga Delegacioni Evropian në Shkup, Agjencia, DKSK, përfaqësues të sektorit civil dhe gazetarë, ndërsa fjalë përshëndetëse mbajtën Mary-Medlin Kanelopoulou, shefe e operacioneve të Delegacionit Evropian, Plamenka Bojçeva, drejtoreshë e Agjencia për Mbrojtjen e të Drejtës  për Qasjen në Informata me Karakter Publike, Vlado Georgiev, zëvendëskryetar i Komisionit Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit dhe Dragan Davitkov, Drejtor i Projektit të PwC.

Drejtoresha Bojçeva theksoi se “…një nga pikat e ndritura gjatë krizës së shkaktuar nga virusi Covid-19, për avancimin e punës së Agjencisë së sapoformuar dhe tejkalimin e të gjitha sfidave me të cilat u përball në fillimet e funksionimit të saj. , ishte pikërisht ky projekt IPA2″. Bojçeva prezantoi tri aktivitetet kryesore për Agjencinë, përkatësisht:

– Përmirësimi i kapaciteteve dhe kompetencave të Agjencisë

– Mbështetja dhe forcimi i kapaciteteve të brendshme operacionale dhe institucionale dhe

– Mbështetja e kapaciteteve të IT-së për zbatimin e rregullores ligjore për qasje të lirë në informacione me karakter publik.

Në kuadër të aktivitetit të parë u krijuan dhe u publikuan: Udhëzimet për zbatimin e LMDQLIKP, Udhëzimet për aplikimin e testit të dëmit dhe Udhëzuesi për delegimin e kompetencave, Fletëpalosja për aplikantët – me titull “Ju. keni të drejtë të dinë!”, Metodologjia për monitorimin dhe ndjekjen në faqet e internetit të mbajtësve të informacionit me pyetësorët e monitorimit, Manuali për publikim Proaktiv të Informacionit, Udhëzimet për Transparencën Proaktive dhe Udhëzimet për Zbulimin Proaktiv të Informacionit Publik për zyrtarët ose poyita udhëheqëse. Janë përgatitur edhe komente për çështjet që kanë të bëjnë me përputhshmërinë e projektligjit për përdorimin e të dhënave të sektorit publik me Direktivën (BE) 2019/1024 të Parlamentit Evropian dhe Këshillit të datës 20 qershor 2019 për të dhënat e hapura dhe ripërdorimin informacione nga sektori publik dhe një raport mbi komentet dhe diskutimet për pjesëmarrjen e Agjencisë në procesin e POV.

Është përgatitur edhe Raporti me analiza dhe rekomandime në lidhje me trajnimet online që Agjencia zhvillon rregullisht për trajnimin e personave zyrtarë për ndërmjetësimin e informimit publik, si dhe një analizë e nevojave të trajnimeve të LMDQLIKP për mbajtësit e informacionit.

Në kuadër të aktivitetit të dytë, Mbështetja dhe fuqizimi i kapaciteteve të brendshme operacionale dhe institucionale, është përgatitur edhe një analizë funksionale, e cila ka qenë bazë për përgatitjen e akteve për organizimin e brendshëm dhe për sistemimin e vendeve të punës në Agjencinë për Mbrojtjen e të Drejtës për Qasje të Lirë në Informacione me Karakter  Publik.

Strategjia për qasje të lirë në informacione publike për periudhën 2021-2025 dhe plani i veprimit për zbatimin e Strategjisë janë përgatitur pas debateve intensive me pjesëmarrjen e mbajtësve të informacionit, kërkuesve të informacionit dhe organeve të specializuara publike.

Është përgatitur Analiza e zbatimit të Ligjit për Qasje të Lirë në Informata me Karakter Publik me rekomandime për përmirësimin e sistemit për qasje të lirë në informata.

Është organizuar dhe realizuar një vizitë studimore në një shtet anëtar të BE-së, pra Portugalinë, gjatë së cilës janë shkëmbyer përvoja nga realizimi i të drejtës bazë të njeriut për qasje  në informacione  publike.

Në komponentin e tretë, u përgatit uebfaqja e re e Agjencisë, dy portale të destinuara për poseduesit dhe kërkuesit e informacionit, sistemi i menaxhimit të dokumenteve, evidenca e lëndëve dhe arkivi elektronik. Për përdorimin e këtyre mjeteve të IT-së janë realizuar trajnime të shumta, si për punonjësit e Agjencisë, ashtu edhe për rreth 1000 zyrtarë të emëruar për ndërmjetësimin me informata të karakterit publik.

Në fund të fjalës së saj, Bojçeva falënderoi Delegacionin Evropian në mbështetjen e të cilit Agjencia është shëndërruar në një institucion të njohur – promotor i besueshëm i interesit publik dhe mbrojtës dhe garantues serioz i të drejtës për qasje në informata publike.

Në panelin e dytë, ekspertët kryesorë që kanë punuar në projekt, Jure Skrbec, Aleksandar Kashumov dhe Boro Jakimovski, prezantuan rezultatet kryesore të projektit dhe përfitimin e tyre në punën e mëtutjeshme të Agjencisë dhe KSHPK.

Në panelin e fundit me temë: “Integriteti i Administratës Publike”, panelistët theksuan se politika e integritetit do të kontribuojë në forcimin e mirëqeverisjes së institucioneve, ndërsa profesionalizmi dhe etika do të jenë parimet bazë të sjelljes së punonjësve, me synim përfundimtar për të mundësuar rritjen e efikasitetit në realizimin e të drejtave të qytetarëve dhe përfshirjen aktive të të gjitha palëve të interesuara në luftën kundër korrupsionit.

Në fund të konferencës u konkluduan se ky projekt hapi rrugën për përballimin e sfidave në punën e institucioneve dhe për projektet e mëvonshme, të cilat do t’i përmirësojnë ato dhe qasje në informacionin publik do të jetë faktor në luftën kundër korrupsionit.

 

 

Accessibility Toolbar