FUSHATA “ZGJEDH INTEGRITETIN”

12.07.2021

Agjencia për mbrojtje të së drejtës për qasje të lirë në informacione është pjesë e fushatës “Zgjedh integritetin” përgatitur me ndihmën e Bashkimit evropian, në kuadër të Projektit IPA “Promovimi i transparencës dhe përgjegjësisë në administratën publike”.

Transparenca dhe integriteti i institucioneve nga njëra anë dhe qytetarë të informuar nga ana tjetër janë parakushte elementare për përforcimin e proceseve demokratike dhe punës ligjore e etike të administratës publike.

#Integritet #ASPI #SakamDaZnam

Accessibility Toolbar