DEBATË ONLINE PËR ZBATIMIN NJËVJEÇAR TË LIGJIT PËR QASJE TË LIRË NË INFORMACIONE ME KARAKTER PUBLIK

12.01.2020

Organizuar nga Qendra për Komunikime Civile në 1 Dhjetor 2020, u zhvillua një debat në internet për zbatimin e zgjidhjes së re ligjore. Debati u zhvillua saktësisht në ditën kur ka kaluar një vit nga zbatimi i Ligjit të vitit 2019. Në debat morën pjesë 34 përfaqësues, nga Agjencia për Mbrojtjen e të Drejtës për Qasje të Lirë në Informacione me Karakter Publik, organizata të shoqërisë civile, përfaqësues të institucioneve shtetërore, si dhe gazetarë. Drejtoresha e Agjencisë, znj. Pllamenka Bojçeva, gjithashtu mbajti një fjalim mbi zbatimin njëvjeçar të Ligjit, i cili i prezantoi pjesëmarrësit me përvojën që Agjencia ka nga zbatimi i Ligjit të ri. Qëllimi i debatit ishte përmes analizës dhe diskutimit për të transferuar përvojat fillestare nga zbatimi i Ligjit, në mënyrë që të vinte në dukje disa mospërputhje që ndodhin në zbatimin një vjeçar të zgjidhjes së re ligjore dhe për të nxjerrë rekomandime për promovimin e këtij ligji mu në të ardhmen.

Accessibility Toolbar