OSBE – Misioni në Shkup

18.05.2023

Në kuadër të bashkëpunimit ndërmjet AMDQLIKP-së dhe KSHPK-së me mbështetjen e Misionit të OSBE-së në Shkup në vitin 2022, ka filluar një aktivitet i përbashkët – Dizajnimi, zhvillimi dhe zbatimi i kursit të e-learning mbi parimin e qeverisjes demokratike të transparencës dhe llogaridhënies.

Transparenca është një nga parimet kryesore të qeverisjes demokratike. Ai i referohet detyrimit të nëpunësve/institucioneve civile për të ofruar qasje transparente në atë që ata bëjnë dhe që është në fushën e kompetencës së tyre. Në këtë mënyrë do t’u mundësonim qytetarëve marrjen e informacionit përkatës dhe në kohë, si dhe mundësinë për të marrë pjesë në proceset vendimmarrëse. Si e tillë, transparenca është një element shumë i rëndësishëm i politikës që institucionet inkurajohen të praktikojnë në veprimtarinë e tyre për të parandaluar korrupsionin.

Objektivi i përgjithshëm i detyrës është të prodhojë një kurs e-learning, i cili do të jetë i disponueshëm në platformën ekzistuese të e-learning në faqet e internetit të AZPSPIJK dhe DKSK, në mënyrë që të ndihmojë të dy institucionet në realizimin e qëllimeve të tyre operacionale që kanë të bëjnë me zbatimin e programeve të tyre të trajnimit. Në këtë mënyrë do të krijoheshin kushtet për të promovuar apo forcuar sistemin e integritetit në sektorin publik duke përmirësuar transparencën si element për parandalimin e korrupsionit dhe llogaridhënies nëpërmjet publikimit proaktiv të kategorive të informacionit publik.

 

Kursi i e-learning mbi transparencën dhe transparencën do të përdoret nga AMDQLIKP dhe KSHPK si një mjet për ngritjen e kapaciteteve të oficerëve të emëruar për integritet dhe oficerëve për poseduesit e informacionit, personave të caktuar për qasje të lirë në informacione me karakter publik në institucionet e sektorit publik në nivel qendror dhe lokal.

Si vazhdimësi e këtij bashkëpunimi, KSHPK dhe AMDQLIKP, me mbështetjen e OSBE-së, realizuan trajnime të përbashkëta të cilat trajtuan temën: Qasja e lirë në informacione me karakter publik. Trajnimet ishin në kuadër të Programit të Trajnimit 2022: Politika për Integritetin e Njësive të Vetëqeverisjes Vendore, Modulet: Transparencë, Përgjegjshmëri dhe Pjesëmarrje/Operacion efikas, ekonomik dhe efektiv. Në trajnim ishin të pranishëm persona zyrtarë për ndërmjetësim me informacione me karakter publik, posedues nga niveli qendror dhe lokal.

PROJEKTE DHE AKTIVITETE PROJEKTUESE

Accessibility Toolbar