GAZETARË PËR TË DREJTAT E NJERIUT

18.05.2023

 

Në kuadër të projektit “Projekti pilot për Sistemin e Paralajmërimit të Hershëm për Fëmijët e Zhdukur”.

Projekti, i cili filloi në korrik të vitit 2021 dhe do të zgjasë deri në dhjetor 2022, po zbatohet nga Gazetarët për të Drejtat e Njeriut në bashkëpunim me organizatën partnere EKPAT-Austri, me mbështetjen financiare të Ministrisë Federale të Çështjeve Sociale, Shëndetësisë, Kujdesit dhe Mbrojtjes së Konsumatorit. Qëllimi kryesor i projektit ishte të fillonte zhvillimin e një sistemi të paralajmërimit të hershëm për fëmijët e zhdukur përmes një sërë aktivitetesh.

Në kuadër të ciklit të projektit, aktivitete të shumta u zhvilluan deri në dhjetor të vitit 2022, përmes prezantimit të praktikave të mira përmes përfshirjes së aktorëve të ndryshëm në procesin e eliminimit të trafikimit të fëmijëve për punë / shfrytëzim seksual. Një nga institucionet e përzgjedhura është AMDQLIKP, pra e drejta e qasjes së lirë në informacione me karakter publik.

Të inkurajuar nga bashkëpunimi i shkëlqyer, AMDQLIKP dhe GDNJ nënshkruan një Memorandum Bashkëpunimi më 26 dhjetor 2022.

Memorandumi i bashkëpunimit parashikon që Agjencia dhe Shoqata GDNJ, si dhe institucionet e tjera shtetërore, të bashkëpunojnë në ciklin e ardhshëm të projektit të lartpërmendur për qasjen e qasjes së lirë në informacione me karakter publik si mjet për marrjen më të shpejtë të informacionit institucional në lidhje me mbrojtjen e fëmijëve nga zhdukja.

PROJEKTE DHE AKTIVITETE PROJEKTUESE

Accessibility Toolbar