AID – USAID

18.05.2023

Projekti për Angazhimin Qytetar (PAQ) është një program gjashtëvjeçar i financuar nga USAID që punon për të arritur dy qëllime:

1) Forcimin e angazhimit konstruktiv të OQ-ve për politikat dhe çështjet me interes publik; dhe

(2) Rritjen dhe ruajtjen e angazhimit të të rinjve në jetën publike në Maqedoninë e Veriut. Instituti i Menaxhimit Lindje-Perëndim (IZIM) zbaton PAQ, në partneritet me tre organizata lokale të shoqërisë civile: Fondacioni për Internet dhe Shoqëri “Metamorphosis” (Metamorphosis), Asociacioni për Iniciativa Demokratike (AID) dhe Këshilli Kombëtar Rinor i Maqedonisë (KKRM).

PAQ kryen aktivitete në katër komponentë:

 

  • Forcimi i angazhimit dhe mbikëqyrjes së aleancave të organizatave të shoqërisë civile (OSHC),
  • Forcimi i organizatave civile,
  • Forcimi i angazhimit të të rinjve,
  • Asistencë teknike për të mbështetur sundimin e ligjit dhe reformat në luftën kundër korrupsionit.

Ju lutemi vizitoni faqen e internetit të USAID-it në Maqedoni për të lexuar më shumë rreth Projektit të Angazhimit Qytetar (PAQ).

граѓанско учество Граѓански Енг | Информации | Македонија | Американската агенција за меѓународен развој (usaid.gov)

Agjencia për Mbrojtjen e të Drejtës për Qasje të Lirë në Informacione me Karakter Publik në një përpjekje të përbashkët me Asociacionin për Nisma Demokratike (ADI), hartoi dhe zbatoi një sërë aktivitetesh në kuadër të PAQ që kontribuan në avancimin e së drejtës për qasje të  lirë në informacione me karakter publik dhe mandatin e Agjencisë:

Udhëzues për emërimin e personit zyrtar për ndërmjetësim me informacione me karakter publik.

Ky udhëzues është krijuar për të ndihmuar subjektet përgjegjëse dhe menaxhuese, d.m.th., poseduesit e informacionit në procesin e identifikimit dhe emërimit të personave zyrtarë për ndërmjetësim me informacione me karakter publik dhe specifikimit të detyrimeve të tyre në mënyrë që të zbatojnë siç duhet Ligjin për Qasje të Lirë në Informacione me Karakter Publik, i cili nga ana tjetër çon për ndërtimin e institucioneve më të hapura dhe transparente.

Sesione informative me të rinj dhe studentë

Gjatë muajit prill 2022 janë organizuar pesë sesione informuese me të rinj dhe studentë për t’i informuar ata për të drejtën e qasjes në informacione me karakter publik. Në këto sesione morën pjesë gjithsej 113 të rinj.

Në sesionet informuese me të rinjtë dhe studentët, u theksua rëndësia e të drejtës për qasje të lirë në informacione me karakter publik dhe përdorimi i saj në lidhje me informacionin për procesin arsimor, programet e mësimdhënies dhe studimit, vendimet e këshillit të mësuesve apo si shpenzohen paratë e studentëve.

Punëtori me të punësuar në sektorin publik në komunat dhe institucionet lokale, organizatat qytetare lokale, gazetarë dhe qytetarë.

Gjatë muajit prill 2022 janë organizuar pesë punëtori me organizata të shoqërisë civile, gazetarë, përfaqësues të institucioneve vendore dhe qytetarë për afirmimin e qasjes së lirë në informacione me karakter publik. Gjithsej 122 pjesëmarrës morën pjesë në këto punëtori. Përfaqësuesit e Agjencisë prezantuan hapat dhe afatet e detajuara pas marrjes së informacioneve me karakter publik nga pjesëmarrësit, përfshirë kërkesat me shkrim, me gojë dhe/ose elektronike.

Znj. Pllamenka Bojçeva, drejtoreshë e Agjencisë, ka marrë pjesë aktive në tri punëtori dhe ka promovuar punën dhe angazhimin e Agjencisë për realizimin e të drejtës për qasje të lirë në informacione me karakter publik.

Trajnim me përfaqësues të Agjencisë për Komunikim efikas me publikun dhe mediat.

Organizoi punëtori komunikimi me përfaqësuesit e Agjencisë më 06/03/2022 në Hotel SOLUN në Shkup. 11 pjesëmarrës morën pjesë në punëtori. Znj. Marina Tuneva, eksperte për media dhe komunikim, mbajti punëtorinë dhe i njoftoi përfaqësuesit e Agjencisë me aplikimin e qasjeve dhe teknikave të ndryshme në komunikim me publikun.

Punëtori e përbashkët për Udhëzuesin për edukimin e të rinjve dhe përmbajtjen e tij

Gjithashtu, më 8 korrik 2022, në Shkup u organizua një punëtori me përfaqësuesit e Agjencisë dhe ekspertin që krijoi Udhëzuesin për edukimin e të rinjve për të drejtën e qasjes së lirë në informacione me karakter publik. Në punëtori u prezantua një draft version i Udhëzuesit për edukimin e të rinjve për të drejtën e qasjes së lirë në informacione me karakter publik. Duke vepruar kështu, përfaqësuesit e Agjencisë patën mundësinë të rishikojnë Udhëzuesin dhe të japin informacione dhe komente.

Udhëzues për edukimin e të rinjve për të drejtën e qasjes së lirë në informacione me karakter publik

Udhëzuesi është një burim i rëndësishëm për edukimin në arsimin joformal mbi temat që lidhen me të drejtat e njeriut, demokracinë dhe rininë aktive. Në fund të udhëzuesit ka aktivitete praktike për t’i ndihmuar të rinjtë të kuptojnë më mirë mënyrën e duhur për qasje në informacione me karakter publik.

Analiza e arsyeve për heshtjen institucionale gjatë përgjigjes në kërkesat për qasje të lirë në informacione me karakter publik

Qëllimi i raportit është të analizojë arsyet e heshtjes institucionale në përgjigje të kërkesave për informacione me karakter publik. Një pjesë e konsiderueshme e ankesave të dorëzuara në Agjencinë për Mbrojtjen e të Drejtës për Qasje të Lirë në Informacione me Karakter Publik (AMDQLIKP) bazohen në heshtje institucionale, përkatësisht poseduesi i informacionit nuk i është përgjigjur kërkesës për informacion. Raporti konstaton se ka një kombinim faktorësh pas heshtjes institucionale, ku ndër faktorët kryesorë janë ndjeshmëria e kërkesës dhe sasia e të dhënave të kërkuara.

PROJEKTE DHE AKTIVITETE PROJEKTUESE

Accessibility Toolbar