NDI

03.12.2020

Në korrik të vitit 2020, Agjencia në bashkëpunim me NDI-Maqedonia Veriore, së bashku me CEFE Maqedoni, organizuan një trajnim të trajnerëve për punonjësit e Agjencisë. Pjesëmarrësit fituan aftësitë e nevojshme se si të zhvillojnë trajnime për poseduesit e informacionve publike mbi zbatimin e risive të Ligjit për Qasje të Lirë në Informacionin Publik. Duke iu përshtatur KOVID 19, pjesëmarrësve iu ofruan aftësi dhe mjete për të kryer trajnime në internet. Mbështetja e mëtejshme nga NDI – Maqedonia e Veriut është një pajtim vjetor në Dhomën e Zmadhimit për Agjencinë në mënyrë që të jetë në gjendje të organizojë seanca trajnimi për mbajtësit e informacionit. Aktiviteti tjetër që Agjencia realizoi në bashkëpunim me NDI dhe Vidi Vaka ishte prodhimi i dy videove edukative për mbajtësit e informacionit dhe aplikantët. Njëri prej tyre, videoja edukative për aplikantët u promovua në 28 Shtator, 2020, Dita Ndërkombëtare për Qasje të Lirë në Informacione.

Këto aktivitete janë bërë të mundshme me mbështetjen financiare të USAID-it në Maqedoninë e Veriut.

PROJEKTE DHE AKTIVITETE PROJEKTUESE

Accessibility Toolbar