QKQ

03.12.2020
Më 17 shkurt 2020, Agjencia në bashkëpunim me Qendrën për Komunikime me Qytetarë (QKQ) nga Shkupi, organizuan një punëtori me anëtarët e grupit punues të cilët punuan në ndryshimet dhe plotësimet e Ligjit në 2018 dhe 2019. Qëllimi kryesor i punëtorisë ishte një diskutim mbi dilemat që dalin nga zbatimi praktik i Ligjit për Qasje të Lirë në Informacione Publike (Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut Nr. 101/2019) ndërmjet Agjencisë dhe anëtarëve të grupit punues.

 

PROJEKTE DHE AKTIVITETE PROJEKTUESE

Accessibility Toolbar