IPA 2017

25.10.2020

IPA 2017

20.10.2020

Në nëntor 2019, projekti IPA 2 i financuar nga BE-ja “Promovimi i transparencës dhe llogaridhënies së administratës publike në Republikën e Maqedonisë së Veriut” (ЕУП/139891/DH/SER/MK),  IPA 2 EU Funded Project (“Promoting Transparency and Accountability in Public Administration of North Macedonia, referred to as ProTracco (Public Reference Europe Aid/139891/DH/SER/MK)).

Agjencia është përfituesi i dytë i drejtpërdrejtë i aktiviteteve të përfshira në Komponentin 2: Mbështetja e Agjencisë për Mbrojtjen e të Drejtës për Qasje të Lirë në Informacione me Karakter Publik.

Komponenti 2 përfshin, ndër të tjera, aktivitetet e mëposhtme:

– Mbështetje për përgatitjen institucionale të rregulloreve për politikëbërje, në përputhje me Ligjin për Qasje të Lirë në Informata me Karakter Publik;

– Përmirësimi i kapaciteteve dhe kompetencave të Agjencisë për Mbrojtjen e të Drejtës për Qasje të Lirë në Informata me Karakter Publik, përmes përgatitjes së dokumenteve të brendshme, analizave funksionale dhe sistemimit dhe dokumenteve të tjera strategjike, si dhe hartimit të Strategjisë për Qasje të Lirë në Informacione me Karakter Publik 2021 – 2025 me Plan Veprimi;

-Përmirësimi i komunikimit dhe bashkëpunimit me poseduesit e informacionit, personat zyrtarë dhe udhëheqësit e institucioneve përmes zhvillimit të mjeteve të komunikimit të TI-së, siç është portali elektronik për Poseduesit, me qëllim të zbatimit të shtuar dhe konsistent të Ligjit nga poseduesit e informacioneve;

– Mbështetje për vendosjen e Standardeve të Transparencës në nivel qendror dhe lokal me mbështetjen e mjeteve të TI-së për matjen e performancës, transparencës dhe llogaridhënies së institucioneve shtetërore dhe poseduesve të informacioneve në përputhje me Ligjin (neni 10 i Ligjit);

– Mbështetje për Agjencinë në fillimin e obligimit të saj të ri për zhvillimin e procedurës penale për ata posedues të informacionit të cilët nuk veprojnë në përputhje me dispozitat e Ligjit për Qasje të Lirë në Informacione me Karakter Publik (Gazeta Zyrtare e RMV nr. 101/2019);

– Rritja e vetëdijes publike për të drejtën për qasje të lirë në informacione me karakter publik si e drejtë themelore e njeriut përmes zhvillimit dhe promovimit të mjeteve të TI-së, siç është E-portali për Kërkuesit (slobodenpristap.mk). Ky portal përmban Listën e Poseduesve ku kërkuesit mund të dorëzojnë në mënyrë elektronike një Kërkesë tek poseduesit e informacioneve.

Rezultatet e pritura nga zbatimi i kësaj komponente do të fokusohen kryesisht në forcimin e kapaciteteve institucionale të Agjencisë përmes promovimit dhe fuqizimit të zbatimit të Ligjit për qasje të lirë në informacione me karakter publik në Republikën e Maqedonisë së Veriut. E njëjta është planifikuar të arrihet përmes realizimit të një morie aktivitetesh përmes riorganizimit institucional dhe hartimit të rregulloreve të brendshme për punë dhe dokumenteve të tjera strategjike, zbatimit të mjeteve të modernizuara të TI-së për përmirësimin e kapaciteteve operacionale të Agjencisë dhe ofrimit të shërbimeve të përmirësuara për kërkuesit dhe dhe poseduesit e informacioneve me karakter publik, ndërgjegjësimit të publikut për të drejtën e qasjes së lirë në informacione me karakter publik, rritjes së përgjegjësisë dhe transparencës së autoriteteve shtetërore, si dhe fuqizimit të kapaciteteve të poseduesve të informacionit për të respektuar detyrimet ligjore dhe standardet e BE-së.

 

Thirrja e tenderit:

 1. Strategjia e komunikimit-Fushata për integritet

 

Personi përgjegjës për kontakt nga projekti:

 

 1. Przemislav Musijalkovski, udhëheqës i ekipit, pkm@protracco-project.mk

 

 1. Aleksandar Kashumov, ekspert kyç për qasje të lirë në informacione publike, a.kashumov@protracco-project.mk

 

 1. Boro Jakimovski, Ekspert kryesor për teknologjitë informative, b.jakimovski@protracco-project.mk

 

Link nga projekti http://www.protracco-project.mk/

 

 Person përgjegjës për kontakt nga AMDQLIKP:

Aleksandra Stojanovska, Njësia për bashkëpunim ndërkombëtar dhe projekte, a.stojanovska@aspi.mk

 

 Komponenti 2: Mbështetja për Agjencinëë për Mbrojtjen e të Drejtës për Qasje të Lirë në Informacione me Karakter Publik (AMDQLIKP)

Aktivitetet brenda këtij Komponenti 2 duhet të kontribuojnë në përmirësimin e zbatimit  qasjes së lirë në informacione me karakterin publik. Nëpërmjet këtyre aktiviteteve ofrohet mbështetje për forcimin e kapaciteteve të institucioneve në fushën e qasjes së lirë në informacione me karakter publik duke vendosur standarde për llogaridhënie dhe transparencë të autoriteteve shtetërore me zbatimin praktik të përmirësuar të legjislacionit dhe ligjit për qasje të lirë në informacione me karakter publik.

Aktivitetet kërkojnë forcimin e aftësive të brendshme dhe të jashtme duke përmirësuar proceset e brendshme operacionale të AMDQLIKP përmes përdorimit efektiv të teknologjisë së sofistikuar dhe mjeteve të TI-së, komunikimit dhe bashkëpunimit me kërkuesin për qasje të lirë në informacione me karakter publik dhe poseduesit e informacioneve, por gjithashtu duke promovuar këtë të drejtë të njeriut duke rritur ndërgjegjësimin e publikut për të drejtën e tyre për qasje të lirë në informacione me karakter publik.

 

Aktiviteti 2.1: Përmirësimi i kapaciteteve dhe kompetencave të Agjencisë për Mbrojtjen e të Drejtës për Qasje të Lirë në Informacione me Karakter Publik

 • Mbështetje për përgatitjen e rregulloreve të politikëbërjes pas ligjit të ri për qasjen e lirë në informacione me karakter publik, duke përfshirë analizën e përkufizimit të informacionit të klasifikuar dhe transpozimin e legjislacionit evropian për ripërdorimin e informacionit të sektorit publik.
 • Mbështetja dhe forcimi i kapaciteteve të brendshme operacionale dhe institucionale të AMDQLIKP.
 • Mbështetja e kapaciteteve të TI-së të Agjencisë për zbatimin e legjislacionit për qasje të lirë në informacione me karakter publik.
 • Përmirësimi i kapaciteteve të AMDQLIKP -së për përgatitjen e aplikacionit të projektit dhe përmirësimi i bashkëpunimit ndërkombëtar.

 

Aktiviteti 2.2: Mbështetja dhe përforcimi i kapaciteteve të poseduesve të informacioneve me karakter publik dhe ndërgjegjësimi i përgjithshëm për të drejtën e qasjes së lirë në informacione me karakter publik.

 

Rritja e kapaciteteve të poseduesve të informacioneve

 •  Përgjegjësia e poseduesve të informacioneve është rritur duke vendosur standarde të transparencës në nivel qendror dhe vendor.
 • Përkrahje e aktiviteteve të Partneritetit për Qeverisje të Hapur (PQH) dhe zhvilloni aktivitete për AMDQLIKP në lidhje me PQH.
 • Zbatimi i një fushate për ndërgjegjësimin e publikut për qasje të lirë në informacione me karakter publik.

 

Aktiviteti 2.3: Mbështetja dhe zhvillimi i një strategjie të re për qasje të lirë në informacione me karakter publik 2021-2025

 

Projekti IPA 2019/ 410-977 – Promovimi i transparencës dhe llogaridhënies në administratën publike përfundoi aktivitetet e tij më 10 nëntor 2022.

 

Më poshtë është një listë e të gjitha rezultateve të ofruara në kuadër të komponentit 2 të këtij projekti – Mbështetja e Agjencisë për Mbrojtjen e të Drejtës për Qasje të Lirë në Informata me Karakter Publik:

 

Më 15 shkurt 2023, Delegacioni i Bashkimit Evropian në Republikën e Maqedonisë së Veriut, si autoritet kontraktues, dërgoi një letër zyrtare për dorëzimin e të gjitha rezultateve të projektit, përfshirë mjetet e TIK-ut dhe zgjidhjet softuerike, në Agjencinë për Mbrojtja e së drejtës për qasje të lirë në informacione me karakter publik, si një nga dy përdoruesit përfundimtarë të projektit sipas Marrëveshjes Nr.: IPA 2019/ 410-977 – Promovimi i transparencës dhe llogaridhënies në projektin e administratës publike Në kuadër të projektit IPA2 nën Komponentin 2, rezultatet e mëposhtme janë dorëzuar (link pdf) dhe janë dorëzuar në posedim dhe përdorim të përhershëm të AMDQLIKP.

 

 1. Udhëzimi për zbatimin e testit të dëmshmërisë, autor Aleksandar Kashumov

 

 1. Fletushkë për kërkuesit

 

 1. Metodologjia për monitorimin dhe gjurmimin e faqeve të internetit të poseduesve të informacionit. Në koordinim me punonjësit e AMDQLIKP-së u përgatitën Pyetësorët e Monitorimit, të cilët iu bashkëngjitën metodologjisë, si dhe u përfundua përgatitja e dokumenteve të mëposhtme:

 

 1. Doracak për Publikimin Proaktiv të Informacioneve

 

 1. Udhëzime për transparencë proaktive

 

 1. Udhëzime për publikimin proaktiv të informacioneve me karakter publik për personat zyrtar apo personat udhëheqës.

 

 1. Analizë e zbatimit të Ligjit për qasje të lirë në informata me karakter publik me rekomandime për përmirësimin e sistemit për qasje të lirë në informata.

 

 1. Raport për përputhshmërinë e Ligjit për përdorimin e të dhënave të sektorit publik me Direktivën (BE) 2019/1024 të Parlamentit Evropian dhe Këshillit të datës 20 qershor 2019 për të dhënat e hapura dhe ripërdorimin e informacionit të sektorit publik (prill 2022) Shtojca 1 Tabela e përputhshmërisë së Ligjit për përdorimin e të dhënave nga sektori publik me Direktivën (BE) 2019/1024 të Parlamentit Evropian dhe Këshillit të datës 20 qershor 2019 për të dhënat e hapura dhe ripërdorimin e informacionit nga sektori publik (prill 2022)

 

 1. Sistematizimi

 

 1. Analiza funksionale
 •  Në nëntor 2021, u organizua dhe u mbajt një ekip treditor në Ohër.
 • Në shkurt 2022 janë organizuar dy trajnime treditore për punonjësit e AMDQLIKP-së së bashku me punonjësit e DKSK-së, njëri për të cilin janë trajnuar në Menaxhimin e Ciklit të Projektit (PCM), si dhe në Metodologjinë e Trajnimit të Trajnerëve (ToT).
 • Ombudsmani Evropian u përgjigj pozitivisht dhe një ngjarje dyditore në internet u organizua në fillim të prillit 2022. Në webinar u shkëmbye një shkëmbim i shkëlqyer njohurish dhe praktikash të mira, i cili shkaktoi interesim të madh te punonjësit e AMDQLIK-së, të cilët morën pjesë aktivisht në të. Disa nga rekomandimet janë të përfshira në funksionimin e përditshëm të AMDQLIK.

 

 1. Të gjeturat dhe rekomandimet për punën e Komisionit për Kundërvajtje

 

 1. Raport me analiza dhe rekomandime lidhur me trajnimet online që Agjencia zhvillon për trajnimin e personave zyrtarë për ndërmjetësim me informacione me karakter publik.

 

 1. Analiza e nevojave për trajnimin e AMDQLIKP-së për poseduesit e informacioneve.

 

 1. Raport me rekomandim për forcimin e transparencës proaktive nga poseduesit e informacioneve.

 

 1. Raport mbi komentet dhe diskutimin për pjesëmarrjen e Agjencisë në procesin e OVP.

 

 1. Udhëzime për përdoruesit e portaleve elektronike (video dhe udhëzime të shkruara për përdorim).

 

 1. Fushata për promovimin e së drejtës për qasje të lirë në informacione me karakter publik në rrjetet sociale, si dhe në kuadër të fushatës Integriteti – prodhimi i videove, logove, materialeve promovuese dhe të dukshme.

 

 1. Raport nga matja e kryer e opinionit publik nga i cili veçojmë 3 parametra si tregues të suksesit të fushatës
 •  Një rritje prej 57% (krahasuar me 42% në 2020) e atyre që besojnë se e drejta për të pasur qasje në informacione me karakter publik garantohet me Kushtetutë;
 • Rritja me 44% (krahasuar me 33% në 2020) e atyre që e dinë se ekziston Ligji për Qasje në Informacione me Karakter Publik;
 • Rritja me 56% (krahasuar me 43% në 2020) e atyre që e dinë se kanë të drejtë të kërkojnë informacion nga institucionet shtetërore.

 

 1. Pjesëmarrja në pilotimin e konceptit të integritetit (ASPI ishte një nga 5 institucionet pilot të përzgjedhura)

 

 1. Trajnime online për poseduesit e informacioneve;

 

 1. Plani i komunikimit, i cili synon të sigurojë vazhdimësi në kuadër të aktiviteteve dhe operacioneve të PR të Agjencisë.

 

 1. Strategjia për qasje të lirë në informacione me karakter publik 2021-2025 dhe Plani i Veprimit

 

 1. Vizitë studimore në CADA, Portugali;

 

 1. Specifikimi i pajisjeve të TI-së në projekt

 

 1. Video, logo, materiale promovuese dhe të dukshme të krijuara për qëllime të fushatës Integriteti dhe fushatës për promovimin e së drejtës për qasje të lirë në informacione me karakter publik;

 

 1. Mjetet e TIK dhe zgjidhjet softuerike:

 

 1. Portal elektronik për poseduesit që përmban:
 •  Nënsistem për komunikim për dërgimin e njoftimeve dhe anketave
 • Nënsistem për menaxhimi poseduesit e informacioneve
 • Nënsistem për Monitorimit Proaktiv
 • Nënsistem për mbledhjen e raporteve vjetore

 

 1. DMS- Sistemi i Menaxhimit të Dokumenteve

 

 1. Faqja e re e Agjencisë

 

 1. Portali elektronik për kërkuesit Qasje në portalin për informacione me karakter publik (slobodenpristap.mk)

 

 • Nënsistemi për dorëzimin e Ankesave

 

 1. E-learning

 Trajnimi për poseduesit e informacioneve është projektuar dhe përgatitur gjithashtu si një material trajnimi online, i cili do të aksesohet lehtësisht përmes faqes së internetit të AMDQLIKP dhe Sistemit të Menaxhimit të Mësimit (LMS) të Ministrisë së Shoqërisë së Informacionit dhe Administratës.

EU PROJEKTE

Accessibility Toolbar