БАРАЊЕ ЗА ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

Слободен пристап до информации имаат сите правни и физички лица. Слободен пристап до информации имаат и странски правни и физички лица во согласност со овој и друг закон.

Образецот на Барањето содржи назив на Имателот на информацијата, личното име и презиме на Барателот на информацијата, податоци за можниот застапник или ополномоштеното лице, фирмата или правното лице, опис на информацијата со која сака да се запознае, на каков начин сака да се запознае со содржината на бараната информација и на каков начин да му се достави бараната информација. Барање може да се поднесе пополнето и на обичен лист хартија но на истото барателот е должен да наведе дека станува збор за Барање по основ на Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер. Барателот не е должен да го образложи барањето.

БАРАЊА И РЕШЕНИЈА НА АГЕНЦИЈАТА КАКО ИМАТЕЛ НА ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР ЗА 2024 ГОДИНА


ПОВЕЌЕ>

БАРАЊА И РЕШЕНИЈА НА АГЕНЦИЈАТА КАКО ИМАТЕЛ НА ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР ЗА 2023 ГОДИНА


ПОВЕЌЕ>

БАРАЊА И РЕШЕНИЈА НА АГЕНЦИЈАТА КАКО ИМАТЕЛ НА ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР ЗА 2022 ГОДИНА


ПОВЕЌЕ>

БАРАЊА И РЕШЕНИЈА НА АГЕНЦИЈАТА КАКО ИМАТЕЛ НА ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР ЗА 2021 ГОДИНА


ПОВЕЌЕ>

БАРАЊА И РЕШЕНИЈА НА АГЕНЦИЈАТА КАКО ИМАТЕЛ НА ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР ЗА 2020 ГОДИНА


ПОВЕЌЕ>

Accessibility Toolbar