ПРОМОВИРАЊЕ НА ПРИСТАПОТ ДО ИНФОРМАЦИИ ﹘ УВИДИ ОД ЕВРО-МЕДИТЕРАНСКАТА РЕГИОНАЛНА РАЗМЕНА НА ИСКУСТВА: „ЗАШТИТА НА ЧОВЕКОВИТЕ ПРАВА, ВЛАДЕЕЊЕТО НА ПРАВОТО И ДЕМОКРАТИЈАТА ПРЕКУ ЗАЕДНИЧКИ СТАНДАРДИ ВО ЈУЖНИОТ МЕДИТЕРАН“ (2022-2025)

02.05.2024

Одделот за соработка за слобода на изразување на Советот на Европа, во соработка со Комисијата за право на пристап до информации на CDAI, беше домаќин на значајна регионална конференција во Рабат, Мароко. Овој настан, насловен како „Евро-медитерански пристапи за пристап до информации“, е клучен чекор кон зајакнување на транспарентното владеење и заштита на правото на пристап до информации во нашиот заеднички регион. Регионалниот настан се одржа во контекст на проектот „Слобода на изразување, медиумски плурализам и пристап до информации (SPV-FREXPLUME)“, компонента на Јужната програма V, заедничка иницијатива меѓу Европската Унија и Советот на Европа.

Соединувајќи голем број институционални претставници за пристап до информации од Северна Македонија, Мароко, Тунис, Либан, Ирска, Шпанија, Португалија, Србија, и Грузија, конференцијата имаше за цел да го олесни дијалогот преку споделување на добри практики и знаења за стандардите на Советот на Европа, а особено Конвенцијата за пристап до официјални документи (Тромсова конвенција).

Директорката на Агенцијата за слободен пристап до информации од јавен карактер на Република Северна Македонија, Пламенка Бојчева, ја претставуваше Агенцијата каhttps://www.youtube.com/watch?v=UDE0E6KpYZUко еден од говорниците на конференцијата. Обраќајќи се на присутните, директорката презентираше искуствени перспективи за процесот на постапување по жалбите во Агенцијата со посебен осврт на судската пракса во постапувањето на Управниот и Вишиот управен суд.

Учесниците се вклучија во плодни дискусии за студии на случај и размена на искуства меѓу колеги и колеги со експерти на Советот на Европа, кои дадоа препораки за воспоставување репер за перформансите на индикаторите за самооценување во областа на пристапот до информации и вредни сознанија за подобрување механизмите и алатките во јужниот медитерански регион (Мароко, Тунис и Либан) и европските држави.

Видеото од конференцијата е на следниот линк:

https://www.youtube.com/watch?v=UDE0E6KpYZU

Accessibility Toolbar