ИНФОРМАЦИЈА СОГЛАСНО НАЦРТ-ЗАПИСНИКОТ ОД 121-ТА СЕДНИЦА (24 ЈАНУАРИ 2023 ГОДИНА) НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

04.06.2024

 

Агенцијата за заштита на правото на слободен пристап до информациите од јавен карактер постапувајќи по Извадокот од Нацрт-Записникот од Сто дваесет и првата седница на Владата на Република Северна Македонија одржана на 24 јануари 2023 година, изготви Информација која ја достави до Кабинетот на заменик на претседателот на Владата, задолжен за политики на добро владеење, за имплементирање на Информацијата за подобрување на транспарентноста и отчетноста на институците од јавниот сектор преку објавување на задолжителните информации согласно Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер на веб локациите на институциите, како и објавување на најчесто побарувани информации систематизирани по области.

На следниот линк можете повеќе да се запознаете со Информацијата:

Информација согласно нацрт-записникот од 121-та седница (24 јануари 2023 година) на Владата на Република Северна Македонија

Accessibility Toolbar