Директор

ПЛАМЕНКА БОЈЧЕВА
Датум на раѓање: 21.10.1969 година
Место: Скопје
Образование: Правен факултет – правосудна насока 1991/1992
Звање: дипломиран правник со положен правосуден испит 2011

Телефон: 02/3118 038
e-mail: plamenka.bojceva@aspi.mk 

15.03.1993 – 15.03.1995 година

Окружен стопански суд, Скопје (волонтерска практика)

01.04.1998 – 28.12.2014 година

АД “Македонска Пошта” Скопје, Соработник за застапување и договори и Шеф на Служба за кадри и образование

29.12.2014 – 18.07.2015 година

Државна видеолотарија на Република Македонија – Касинос Аустриа ДОО Скопје Соработник за административни работи

01.03.2016 – 19.02.2018 година

Државна изборна комисија – Скопје Раководител на Одделение за Избирачки список

20.02.2018 – 31.01.2019 година

Општина Аеродром Раководител на Сектор за работи на Градоначалникот и Секретар на Општина

25.12.2019 –

Директор на Агенцијата за заштита на правото на слободен пристап до информациите од јавен карактер

Accessibility Toolbar