АДИ-УСАИД

12.05.2023

Проектот за граѓански ангажман (ПГА) е шестгодишна програма финансирана од УСАИД која работи на постигнување две цели:

1) Зајакнување на конструктивниот ангажман на ОГО за политиките и прашањата од јавен интерес; и

(2) Зголемување и одржување на младинскиот ангажман во јавниот живот во Северна Македонија. Институтот за управување со Исток-Запад (ИЗИМ) го имплементира ПГА, во партнерство со три локални граѓански организации: Фондацијата за интернет и општество „Метаморфозис“ (Метаморфозис), Асоцијацијата за демократски иницијативи (АДИ) и Националниот младински совет на Македонија (НМСМ).

ПГА спроведува активности во четири компоненти:

  • Зајакнување на ангажманот и надзорот на сојузите на граѓанските организации (ГО),
  • Зајакнување на граѓанските организации,
  • Зајакнување на младинскиот ангажман,
  • Техничка помош за поддршка на владеењето на правото и реформите во борбата против корупцијата.

Ве молиме посетете ја веб-страницата на УСАИД во Македонија за да прочитате повеќе за Проектот за граѓански ангажман (ПГА).

граѓанско учество Граѓански Енг | Информации | Македонија | Американската агенција за меѓународен развој (usaid.gov)

Агенцијата за заштита на правото на слободен пристап до информациите од јавен карактер во заеднички напор со Асоцијацијата за демократски иницијативи (АДИ), дизајнираше и спроведе голем број активности во рамките на ПГА кои придонесоа за унапредување на правото на слободен пристап до информации од јавен карактер и мандатот на Агенцијата:

Водич за именување на службено лице за посредување на информации од јавен карактер.

Овој Водич е дизајниран да им помогне на одговорните и раководните субјекти, односно имателите на информации во процесот на идентификување и назначување службеници за посредување за информации од јавен карактер и прецизирање на нивните обврски со цел правилна примена на Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, што пак води за градење поотворени и транспарентни институции.

Информативни сесии со млади и студенти

Организирани се пет информативни сесии во текот на април 2022 година со млади и студенти за да ги информираат за правото на пристап до информации од јавен карактер. На овие сесии присуствуваа вкупно 113 млади.

На информативните сесии со млади и студенти беше истакната важноста на правото на слободен пристап до информации од јавен карактер и неговото користење во врска со информациите за образовниот процес, наставните и студиските програми, одлуките на наставничкиот совет или како парите од ученикот се троши учество.

Работилници со вработени во јавниот сектор во општините и локалните институции, локални граѓански организации, новинари и граѓани.

Организирани пет работилници во текот на април 2022 година со граѓански организации, новинари, претставници на локални институции и граѓани за афирмација на слободен пристап до информации од јавен карактер. На овие работилници присуствуваа вкупно 122 учесници. Претставниците на Агенцијата ги презентираа деталните чекори и временски рокови по добивањето информации од јавен карактер на учесниците, вклучувајќи ги писмените, усните и/или електронските барања.

Г-ѓа Пламенка Бојчева, директор на Агенцијата, активно учествуваше на три работилници и ја промовираше работата и ангажманот на Агенцијата за остварување на правото на слободен пристап до информации од јавен карактер.

Обука со претставници на Агенцијата за Ефикасна комуникација со јавноста и медиумите.

Организираше работилница за комуникации со претставниците од Агенцијата на 03.06.2022 година во хотел Солун во Скопје. На работилницата присуствуваа 11 учесници. Г-ѓа Марина Тунева, експерт за медиуми и комуникации, ја одржа работилницата и ги запозна претставниците на Агенцијата за примена на различни пристапи и техники во комуникацијата со јавноста.

Заедничка работилница за Водичот за едукација на младите и неговата содржина

Истотака, на 8 јули 2022 година беше организирана работилница во Скопје со претставници на Агенцијата и експертот кој го креираше Водичот едукација на младите за правото на слободен пристап до информации од јавен карактер. На работилницата беше претставена нацрт-верзија на Водичот за едукација на младите за правото на слободен пристап до информации од јавен карактер. При тоа, претставниците на Агенцијата имаа можност да го разгледаат Водичот и да дадат повратни информации и коментари.

Водич за едукација на младите за правото на слободен пристап до информации од јавен карактер

Водичот е важен извор за едукација во неформалното образование на теми поврзани со човековите права, демократијата и активните млади. На крајот од Водичот се наоѓаат практични активности со цел да им помогнат на младите подобро да го разберат вистинскиот начин за пристап до јавните информации.

Анализа на причините за институционален молк при одговор на барањата за пристап до информации од јавен карактер

Целта на извештајот е да ги анализира причините за институционален молк како одговор на барањата за информации од јавен карактер. Значителен дел од жалбите поднесени до Агенцијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер (АЗПСПИЈК) се по основа на институционален молк, односно имателот на информацијата не одговорил на барањето за информација. Извештајот открива дека постои комбинација на фактори зад институционалниот молк, при што чувствителноста на барањето и количината на барани податоци се меѓу клучните фактори.

ПPOЕКТИ И ПРОЕКТНИ АКТИВНОСТИ

Accessibility Toolbar