ЛИСТА НА ИМАТЕЛИ НА ИНФОРМАЦИИ

Иматели на информации„ се органите на државната власт и други органи и организации утврдени со закон, органите на општините, градот Скопје и општините во градот Скопје, установите и јавните служби, јавните претпријатија, правни и физички лица што вршат јавни овластувања утврдени со закон и дејности од јавен интерес и политичките партии во делот на приходите и расходите.

Согласно Законот, Aгенцијата на својата интернет страница објавува листа на иматели на информации и на службените лица на имателите на информации. Агенцијата ажурирањето го врши во рок од седум дена од добивањето на известувањето за службено лице на имател на информации од јавен карактер, односно стекнување или губење на статус на имател на информации од јавен карактер.

Accessibility Toolbar