Контакт

Адреса: бул. “Гоце Делчев” бр.18 – Скопје (зграда на МРТВ – 14 кат)

Телефон: +389 2 3118 038; +389 2 3127 453
Факс: +389 2 3114 695

РАБОТНО ВРЕМЕ НА АРХИВАТА: 09.00 ДО 15.00 ЧАСОТ

Интернет страница: www.aspi.mk
Електронска пошта: aspi@aspi.mk

Жалбите до Агенцијата можат да се доставуваат на:
zalbi@aspi.mk

Електронска пошта за пријавување учество на обуки на службените лица за посредување со информациите од јавен карактер:
obuki@aspi.mk 

Лица за посредување со информации и правна помош
за иматели и за баратели на информации од јавен карактер во Агенцијата за заштита на правото на слободен пристап до информациите од јавен карактер се:

Цветан Станоески
тел. 3118-038; 3127-453 и 071 229-301
e-mail: cvetanstanoeski@aspi.mk

Инџи Хоџа
тел. 3118-038; 3127-453 и 071 229-289
e-mail: inxhihoxha@aspi.mk

Лице за контакт во врска со Годишен извештај:
Жорж Поповски
тел. 3118 038; 070 337-494
e-mail: popovskiz@aspi.mk

Лице за комуникација со граѓани кои што имаат некаков вид и степен на попреченост:
Александра Атанасовска-Ѓорѓијеска
тел. 3118-038; 070 270-216
e-mail : agatanasovska@aspi.mk

Офицери за заштита на лични податоци:
Инџи Хоџа
тел. 3118-038; 071 229-289
e-mail: inxhihoxha@aspi.mk

Горјан Гилевски
тел. 3118-038
e-mail: gorjan.gilevski@aspi.mk

Службеник за младилице одговорно за работењето на Канцеларијата за млади за координирање, спроведување и следење на прашања од интерес на младите:

Горјан Гилевски
тел. 3118-038
e-mail: gorjan.gilevski@komspi.mk