Визија и мисија

Визија
Агенцијата да продолжи да биде препознавана од имателите, барателите и целокупната јавност како основна институција за остварување на правото за слободен пристап до информации од јавен карактер, која придонесува кон зголемена отчетност и транспарентност во општеството.

Мисија
Агенцијата за заштита на правото на слободен пристап до информациите од јавен карактер има за цел заштита и остварување на уставно загарантираното право на слободниот пристап кон информациите, преку ефикасно и независно спроведување на жалбената постапка, преку информирање на јавноста, континуирана едукација на имателите на информации, како и превземање мерки за подобрување на законската рамка, а особено во делот за промоција и поттик на транспарентноста како и отвореноста на имателите на информации за сеопфатно информирање на граѓаните.