Јавни набавки 2022


Годишен план за јавни набавки во 2022 година (линк од ЕСЈН)


Број на огласот за кој се однесува известувањето: 18383/2022
Компјутери, компјутерска опрема и друга ИТ и мониторинг опрема


Број на огласот за кој се однесува известувањето: 12444/2022
Уништувач на хартија со автоматско снабдување
Менаџиран свич
Телевизор
Персонален компјутер
Преносен компјутер (лаптоп)
Внатрешни камери и алармен систем со опција за автоматско активирање и дојава


Број на огласот за кој се однесува известувањето: 19454/2022
Клима уреди и машина за садови


Број на огласот за кој се однесува известувањето: 13185/2022
Клима уреди и машина за садови


Повторена постапка по втор пат за дел 3 – мултифункциски уред од постапката за јавна набавка на компјутери, компјутерска опрема и друга ИТ и мониторинг опрема број на огласот за кој се однесува известувањето: 18383/2022
Компјутери, компјутерска опрема и друга ИТ и мониторинг опрема


Повторена постапка по втор пат за дел 1 – клима уред од постапката за јавна набавка на клима уреди и машина за садови број на огласот за кој се однесува известувањето: Број на оглас: 19454/2022
Клима уреди и машина за садови


Број на огласот за кој се однесува известувањето:  13185/2022
Клима уреди и машина за садови


Број на огласот за кој се однесува известувањето: 12444/2022
Компјутери, компјутерска опрема и друга ИТ и мониторинг опрема


Број на огласот за кој се однесува известувањето: 06970/2022
Канцелариски материјали и материјали за АОП


Број на огласот за кој се однесува известувањето: 08325/2022
Прехранбени продукти и пијалоци и средства за одржување хигиена


Accessibility Toolbar