Јавни набавки 2021

Број на огласот за кој се однесува известувањето: 19584/2021
Реновирање и адаптација на деловните простории на Агенцијата