ЕУ ПРОЕКТИ

  • ИПА 2017

    20/10/20
    Во ноември 2019 година, отпочна ИПА 2 проектот, финансиран од ЕУ „Промоција на транспарентност и отчетност на јавната администрација во Република Северна Македонија“  (ЕУП/139891/DH/SER/MK),  IPA 2 EU Funded Project (“Promoting Transparency and Accountability in Public Administration of North Macedonia, referred to as ProTracco (Public Reference Europe Aid/139891/DH/SER/MK)). Агенцијата е вториот директен корисник на активности содржани во Kомпонента...
    more...

Accessibility Toolbar