ПРИРАЧНИК ЗА МЛАДИ ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СЛОБОДЕН ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

11.08.2022

Агенцијата за заштита на правото на слободен пристап до информациите од јавен карактер  и Асоцијацијата за демократска иницијатива, подготвија прирачник за млади за остварување на правото на слободен пристап до информации од јавен карактер.

Целта на овој прирачник е да ги информира младите за основните цели и придобивки од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (ЗСПИЈК), но и да ги упати како да го остварат правото на пристап до информации од јавен карактер. Прирачникот на едноставен начин ги претставува клучните прашања од Законот и го води читателот чекор по чекор низ процесите кои ги регулира.

Прирачникот е достапен на следниот линк: Прирачник за млади

Accessibility Toolbar